Dorpstafel Sint Laurens

VERSLAG DORPSTAFEL, 26 MAART 2024

Aanwezig: Peter Joosse (voorzitter), Rutger Schonis (wethouder), Manon Veroude (dorpsmanager), Cees Hoogerland (gemeente), Gemma Schroevers (Palmenhof), Ella Poppe, Caroline Diepenveen, Rob van Eijkelenburg, Bert Kollen (allen gemeenteraad/ sommige ook dorpsbewoner), bestuur Dorpsvereniging: Anneke de Pagter, Wim Davidse (notulist), Marien Verhage, Suzanna Floor, Carola Jobse en Jan Louwerse en circa 40 dorpsbewoners, vanaf 20.45 uur Marcel Fränzel (waarnemend burgemeester).

 Met kennisgeving afwezig: Martijn Melens en Paul Stok (bestuur Dorpsvereniging).

 1. Opening en welkom door de voorzitter
  Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.

 2. Verslag Dorpstafel 25 september 2023
  1. Tekstueel geen opmerkingen.
  1. Naar aanleiding van:
   1. Vraag over de Dorpsagent: de nieuwe dorpsagent is Marcel Sol
   1. Rondvraag: het ontbreken van delen van het voetpad aan de oostelijke zijde van de Noordweg. Hier is geen actie op ondernomen. Beloofd wordt dat dit punt aangekaart wordt bij de desbetreffende verantwoordelijken.

Inmiddels is er een antwoord op deze vraag gekomen: De voetpaden en fietspaden langs de Noordweg kenmerken zich door overgangen, buigingen, groenpartijen en andere elementen. Soms is er door de bebouwing ook maar weinig ruimte tussen de voortuinen van de woningen en de rijbaan en is er daarom een gecombineerde strook voor fietsers en voetgangers. Voor een gescheiden fietspad en voetpad ontbreekt op sommige plekken de fysieke ruimte: ze kunnen niet binnen de geldende ontwerpeisen beiden worden aangelegd binnen het beschikbare profiel. Fietsers en voetgangers mengen daarom. Dat komt vaker voor en is verkeerskundig gezien acceptabel.

 • De basisschool Palmenhof

De directeur van de Palmenhof, Gemma Schroevers, houdt een presentatie over gerealiseerde plannen en toekomstige doelen om het onderwijs op de school te verstevigen en aantrekkelijk te maken voor de kinderen en ouders. Er wordt veel aandacht gegeven aan groen, zowel buiten als binnen de school. Er is een groen speelplein gemaakt en een moestuin aangelegd. Een deel van het onderwijs kan zo buiten plaatsvinden. De school is beter vindbaar en zichtbaar gemaakt op het internet. Voor buitenschoolse opvang (BSO en VSO) is samenwerking gerealiseerd met de Maneblussertjes (vervoer is daarvoor geregeld).

De school heeft een ouderraad. Op dit moment is de school bezig met het opzetten van een kinderraad, de school beter zichtbaar te maken en de voorkant te moderniseren. Tevens wil men de krachten bundelen met peuterspeelzaal ’t Groentje. Op de langere termijn bestaan er plannen om de school verder te vergroenen, en samenwerking te zoeken met de korfbalvereniging. Dit jaar staat de vernieuwing van de keuken op het programma, komen er 2 nieuwe leerkrachten bij, wordt er samenwerking met Vizita gezocht voor naschoolse activiteiten. Er komt een herhaling van de jaarlijkse pannenkoeken dag, waarbij iedere dorpsbewoner welkom is.

Op een vraag van een dorpsbewoner of er problemen zijn met de personeelsbezetting geeft Gemma aan dat dit vooralsnog niet tot grote problemen leidt in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de Randstad. Op een andere vraag of de school nog wel toekomst heeft in dit dorp is Gemma optimistisch. Ongeveer 70% van de leerlingen komt uit Sint Laurens, de rest van buiten. Maar de plannen voor nieuwe woningen zijn natuurlijk gunstige vooruitzichten voor de school.

 • Uitleg over de inzameling van plastic, metalen en drinkverpakking (PMD afval) door Cees Hoogerland (gemeente Middelburg)
  Cees is belast met de taak het afvalbeleid van de gemeente Middelburg te ondersteunen. Hij begon zijn carrière bij een oorspronkelijk uit Sint Laurens komend bedrijf Boon en heeft bij verschillende afvalverwerkers gewerkt. In 2023 is het volledige PMD afval van Middelburg afgekeurd door de ontvanger en vervolgens als restafval verbrand. Het PMD afval mag maximaal 15% gewichtsvervuiling hebben om voor verdere verwerking in aanmerking te komen. Dit was dus meer. Normaal gesproken levert één ton PMD afval de gemeente € 265 op. De kosten van het verbranden van restafval bedraagt € 130 per ton. Het verschil is dus ongeveer € 400. Bij de rekensom dat de gemeente per jaar 1300 ton PMD inzamelt lopen de kosten voor de gemeente dus op naar een half miljoen euro. Afvalscheiding wordt door 60% van de inwoners netjes uitgevoerd, 30% bedoelt het goed en 10% vertikt het eenvoudig. Door middel van een voorlichtingscampagne besteed de gemeente op dit moment veel aandacht aan de juiste manier van inzamelen. Het PMD-afval dient in doorzichtige plastic zakken te worden aangeboden, deze zakken zijn te koop in de supermarkten, maar ook gratis af te halen op het stadskantoor en in de wijkcentra, dus ook in het Van Cittershoff. Geen PMD afval in grijze zakken, die zijn bedoeld voor restafval en worden in de PMD-container ook als zodanig beoordeeld. In de afvalwijzer (op internet en door de gemeente aan ieder huishouden verstuurd) kun je vinden wat er precies in de PMD zak mag. Er wordt op dit moment geprobeerd te handhaven door controles. Verkeerde materialen schijnen makkelijk te traceren te zijn naar de vervuiler (adreslabels etc.).

Vragen van dorpsbewoners:

 • Discussie over de omschrijvingen op de verpakkingen en de afvalwijzer, hierin zitten nog verschillen.
 • De zwarte zak van de tuinaarde, daar mag je geen PMD afval in doen, maar je moet hem wel in de doorzichtige zak aanbieden.
 • Andere manier van PMD-afval aanbieden. PMD afval in de zwarte container en restafval wegbrengen. Sommige gemeenten doen dit. Controle en handhaving lijken makkelijker uitvoerbaar te zijn. Heeft ook de aandacht van onze gemeente.
 • Het PMD-afval gaat naar Rotterdam en wordt door verder gesorteerd in categorieën verwerkbaar. Al het afval blijft binnen Europa volgens de nieuwste regelgeving.

Extra ingevoegd agendapunt: de waarnemend burgemeester stelt zich voor.

Na het vertrek van burgemeester Harald Bergmann is er tijdelijk een waarnemend burgemeester benoemd in de persoon van Marcel Fränzel. Marcel vertelt dat hij hiervoor waarnemend burgemeester in Goes geweest is, ook Noord-Beveland is hem niet onbekend. Hij startte zijn carrière in de politiek in Amersfoort en was langere tijd burgemeester van Woensdrecht. Daarna volgden veel waarnemingsposten. Doordeweeks woont hij in Middelburg en in het weekend in Culemborg.

In de vergadering is verheugd gereageerd op zijn aanwezigheid en kennismaking met Sint Laurens en haar bewoners.

 • Informatie
 • Stand van zaken Dorpshuis Van Cittershoff. Van commercieel beheer wordt er overgeschakeld naar sociaal beheer. We zitten nu in een overgangsfase waarbij alles geregeld wordt door de gebruikers met ondersteuning/inkoop door de gemeente. Dit functioneert goed en geeft ook meer betrokkenheid bij het Dorpshuis. De ervaringen zijn in het algemeen ook positief. Maar of dit op de langere termijn ook steeds haalbaar zal zijn blijft de vraag. Wanneer de organisatie van Vizita (samenwerking van Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren) alles op een rijtje heeft, is het de bedoeling dat zij de coördinatie van het sociaal beheer voor hun rekening gaan nemen.
 • Woningbouw. Wethouder Rutger Schonis geeft een toelichting. De patiowoningen die door Woongoed verhuurt gaan worden konden rekening op grote belangstelling. De helft van de woningen zijn toegewezen aan inwoners van Sint Laurens. De rest van de bouw in het gebied rond de begraafplaats zijn vrije kavels en ontwikkeling en verkoop vindt plaats door de projectontwikkelaar. Dit heeft even stilgelegen door de hoge bouwkosten, maar men is hoopvol op een verder verloop.

In Sint Laurens Noord vindt de ontwikkeling plaats door bouwbedrijf Heijmans, er zal daar 30% sociale en 70% vrije markt woningbouw plaats gaan vinden. Het plan is opgeschroefd naar ongeveer 200 woningen.

De leegstaande kassenlocatie. De plannen voor woningbouw op deze locatie zijn nog pril. Ook hier zou een start rond 2030 mogelijk moeten zijn.

 • Vragen inwoners:
  • Wat gaat dit betekenen voor Sint Laurens wanneer op een zodanige schaal gebouwd en uitgebreid gaat worden. Inwoner is ongerust over de impact. De wethouder antwoordt dat alles in nauw overleg afgestemd zal worden met de inwoners van het dorp.
  • Vraag; worden de juiste huizen gebouwd. Naast de wettelijke verplichting zal zeker naar een vraag gestuurde woningbouw gestreefd gaan worden.
  • De locatie Brigdamme maakt deel uit van het onderzoek dat de gemeenteraad heeft gevraagd naar aanleiding van de uitkomst van de burgerraadpleging over onze woningbouwlocaties. In het najaar komen de resultaten van dat onderzoek naar buiten zal duidelijk worden of, en zo ja met welk aantal woningen, hier gebouwd kan gaan worden. Het is dan aan de gemeenteraad om daar een besluit over te nemen.
 • Molen de Hoop

Wethouder Eduard Smit, onder wiens verantwoordelijkheid de molen valt, verontschuldigt zijn afwezigheid bij woorden van Manon Veroude, onze dorpsmanager. Manon deelt mee dat de wethouder zich goed bewust is van de emoties die zich in het dorp afspelen aangaande de plannen voor de molen en het stopzetten van het burgerinitiatief van het molencomité door de opstelling van de gemeente. De wethouder geeft bij deze aan in gesprek te willen met de dorpsbewoners. Wordt vervolgd.

 • Minderjarige asielzoekers in Serooskerke

De gemeente Veere heeft een locatie aangekocht tussen Serooskerke en Sint Laurens met de bedoeling daar minderjarige asielzoekers te gaan huisvesten. Hierover is ongerustheid bij de bewoners van Sint Laurens ontstaan en velen voelen zich daarbij overvallen. Daar er meer onbekend is dan bekend wordt voorgesteld de gemeente Veere uit te nodigen voor een nadere toelichting. Hiervoor zal een speciale avond ingelast worden in ons Dorpshuis. De gemeente Middelburg neemt daartoe het initiatief. De aanwezigen stemmen daarmee in.

 • Dorpstafelbudget.

Speelgroep ’t Groentje heeft een aanvraag ingediend voor speelapparatuur. De Dorpsvereniging mag bedragen tot € 500 zonder vergadering zelf toekennen. Voorgesteld wordt dit bedrag éénmalig tot € 1000 te verhogen voor Speelgroep ’t Groentje. De vergadering stemt hiermee in.

 • Groenplan en groencheque.

De ecoloog van de gemeente Middelburg, Bas Wattel, heeft een schets bij zich met plannen. Belangstellenden kunnen die na de vergadering inzien. Voor de groencheque zijn geen aanvragen gedaan.

 • Rondvraag
  • De bewoners van het nieuwgebouwde huis aan de Wilgenhoekweg ervaren veel last van trillingen door de drempel die ter plaatse in de weg is aangelegd. Manon geeft aan dat de afdeling verkeer daarmee bezig is. Er is onlangs een bijeenkomst met een aantal inwoners en de afdeling verkeer geweest over het rijgedrag op de 30km zone van de Noordweg. Aan de inrichting van de weg kan niet veel veranderd worden daar de weg een belangrijke route is voor landbouwverkeer en hulpdiensten. Veel van de overlast komt gewoon voort uit zogenaamd hufterig verkeersgedrag. Ook inwoners van ons dorp maken zich daaraan schuldig. Er wordt gesproken in samenwerking met de politie om de controle en handhaving te verscherpen. Inwoner geeft aan de drempel te voorzien van een witte markering zodat hij beter zichtbaar is. Dit wordt meegenomen.
  • Op een vraag of de groenafscheiding aan de noordkant van de begraafplaats inmiddels is geregeld wordt positief gereageerd. Er komt een hekwerk met matten van kokos of iets dergelijks en in het najaar wordt er een heg aangeplant.
  • Een inwoner geeft aan dat in de gemeente Middelburg ’s zomers overal bloemen en bloembakken hangen en staan, maar dat hij die in Sint Laurens mist. Misschien kan daar ook eens wat meer aandacht aan geschonken worden.
  • Er wordt een opmerking gemaakt dat vossen gehouden vogels doden. De vraag is of de gemeente daarvoor beleid heeft. Daar blijft het antwoord op uit. Bas Wattel zoekt dit uit.
 • Sluiting

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.