Brigdamseweg

Woonlocaties

Brigdamseweg is (alsnog) toegevoegd.

De locatie Brigdamseweg (die het college had toegevoegd) wil men eerst nader onderzoeken.

Randvoorwaarde:
intentie inwonerberaad dat Sint Laurens en Middelburg niet aan elkaar groeien.

Verontruste reacties van omwonenden. 

Aan de gemeenteraad van Middelburg.
Middelburg, 29 januari 2024.

Geachte raad,

In uw vergadering van 1 februari a.s. is als punt 12 geagendeerd “Nieuwe woonlocaties tot 2040”. Daarin wordt u een aantal kansrijke nieuwe locaties voor toekomstige woningbouw voorgesteld. Bij de opstelling van de lijst van potentiële locaties is een groot aantal inwoners van onze gemeente betrokken. Zij hebben u een goed gemotiveerd rapport aangereikt, waartegenover Burgemeester en Wethouders hun visie met bijbehorend ontwerp-besluit hebben gegeven.

Ik kan mij in het rapport van het inwonerberaad geheel vinden. Helaas heeft het college in zijn voorstel aan het rapport één locatie toegevoegd, namelijk de locatie Brigdamseweg. De motivering van het college acht ik echter onbegrijpelijk oppervlakkig. Het college stelt in bijlage 10 bij het voorstel onder het punt Brigdamseweg: “….zou bebouwing mogelijk moeten zijn, als wordt gekozen voor compacte clusters van woningen in een groene omgeving, met voldoende ruimte tussen de clusters.” Het valt mij op dat met zo’n motivering iedere locatie in Middelburg en daarbuiten in aanmerking kan komen voor woningbouw.

Naar mijn mening is de motivering van het college verre van voldoende om van de weldoordachte voorstellen van het inwonersberaad af te wijken. Het komt op mij over als een miskenning van het vele werk dat door het inwonersberaad is gedaan.
Gelet hierop vraag ik van uw raad om de mogelijke locatie Brigdamseweg te schrappen uit het voorstel, omdat de motivering hiervan volstrekt onvoldoende is om van het voorstel van het inwonersberaad af te wijken.

U sterkte en wijsheid toewensend,

D.F. Vos
Noordweg 398
4333KK Middelburg.

Aan:
-gemeenteraad Middelburg, t.a.v. de griffier
-fracties gemeenteraad Middelburg
-in afschrift aan het college van B&W van Middelburg

Geachte leden van de gemeenteraad,

Aanstaande donderdag 1 februari neemt u een besluit over nieuwe woningbouwlocaties tot 2040. Daarbij neemt u de adviezen mee van het Woningberaad.

Ons viel op dat het college van B&W in afwijking van dat advies de locatie Brigdamseweg aan u adviseert als woningbouwlocatie (bijlage 10 Notitie tbv besluitvorming). Het college noemt het een ‘kansrijke locatie woningberaad (bijlage 11 Kaart met woningbouwlocaties). Dat is echter niet juist: het Woningberaad heeft deze locatie juist niet als kansrijk geadviseerd.

Wij hopen van harte dat u het advies van het Woningberaad ook over deze locatie volgt. Daarvoor geven we u de volgende (mogelijk aanvullende) argumenten mee:

-met het aanwijzen van de locatie Brigdamseweg zou het open gebied in dat deel van Middelburg en Sint Laurens worden doorbroken;
-de Brigdamseweg is voor veel inwoners van onze gemeente een belangrijke recreatieve wandel- en trimroute;
-het zou het open gebied met het Kerkepad en het aanpalend natuurgebied verstoren;
-tot slot zou deze locatie het begin zijn van het aaneengroeien van Middelburg en Sint Laurens, waarmee de ruimtelijke kwaliteit van de dorpskernen en hun gebied worden aangetast.

Wij begrijpen goed de andere voorgestelde uitbreidingslocaties voor Sint Laurens, die ook in lijn zijn met de eerder door u vastgestelde uitgangspunten en de geadviseerde kansrijke locaties door het Woningberaad.

Wij hopen dat u onze argumenten meeweegt en op dit punt het collegevoorstel aanpast voordat u een besluit neemt. Veel succes en wijsheid toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Namens de bewoners van de Brigittadreef

HOME