Contact Dorpsvereniging

Bestuur
Voorzitter Anneke de Pagter tel. 06-24512923
Secretaris Wim Davidse
Penningmeester Jan Louwerse
Martijn Melens
Carola Jobse- Wattel
Paul Stok
Marien Verhage

E-mail aan het bestuur

Inschrijven voor de nieuwsbrief.

Lid worden van de Dorpsvereniging.
Contributie € 7,50 per gezin per jaar

Opgeven kan via rek. nummer NL59 INGB 0002 6920 66
t.n.v. Dorpsvereniging Sint Laurens met vermelding “nieuw lid” met naam en postcode.

Koffieochtend. Op de eerste woensdag van de maand. Van 10 tot 12 uur in het Van Cittershoff.
Kom eens een praatje maken met andere dorpsbewoners en lucht je hart over het reilen en zeilen in Sint Laurens.

Huishoudelijk reglement
Lidmaatschap
Lid wordt men door contributie te storten op de rekening van de vereniging.
De contributie dient jaarlijks te worden voldaan voor het eind van het lopende jaar.
Echtgenoten/partners en kinderen/huisgenoten worden geacht bij het lidmaatschap te zijn begrepen.
Zij die woonachtig zijn buiten het gebied van de voormalige gemeente Sint Laurens kunnen volwaardig lid worden van de vereniging door betaling van de vastgestelde contributie.

Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt beëindigd door opzegging door het lid.
Het lidmaatschap wordt beëindigd door royement, maar slechts indien het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel indien het lid de vereniging benadeelt. Het lid wordt van het royement in kennis gesteld door het bestuur, bij aangetekende brief met opgave van redenen. Tot een maand na ontvangst deze brief heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de algemene ledenvergadering.
Het beroep dient met aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld.
Indien de algemene ledenvergadering besluit het royement ongedaan te maken, of niet binnen drie maanden na het beroep daarover een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap van het lid als niet beëindigd beschouwd. Voor de duur van de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het lid binnen de vereniging bekleedt. 

Bestuur
Samenstelling
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en kan, afhankelijk van het aantal bestuurders, daar bovenop vice-voorzitter, een tweede secretaris en een tweede penningmeester benoemen.
Bestuursleden treden periodiek af volgens een door het bestuur te maken rooster. De aftredenden zijn direct herkiesbaar.
Degene die wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De leden van het bestuur hebben zitting voor de tijd van drie jaar. 

Functieomschrijving
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergadering. De voorzitter en de secretaris stellen in overleg de agenda op.
De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie van de vereniging, het bijhouden van het archief, het notuleren van de vergaderingen en het samenstellen van het jaarverslag. De mutaties van het ledenbestand geeft de secretaris direct door aan de penningmeester.
De penningmeester is belast met het innen van de contributie en het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. De penningmeester houdt het ledenregister van de vereniging bij.
De penningmeester is gemachtigd betalingen te doen en zorgt voor schriftelijke bewijzen van elke betaling.

Wijze van functioneren
Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit nodig vinden. Het bestuur besluit met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem; blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering vastgesteld en door hen ondertekend. De leden van het bestuur kunnen zich op een vergadering door een schriftelijke gevolmachtigde medebestuurder laten vertegenwoordigen. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning; gemaakte kosten worden hen vergoed. Het bestuur kan commissies benoemen van tijdelijke of blijvende aard. De voorzitter van zo’n commissie wordt door het bestuur aangewezen. Een commissie kan ook uit een persoon bestaan. Het bestuur is verplicht binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een financieel jaarverslag uit te brengen onder overlegging van de nodige bescheiden. Het bestuur is verplicht deze bescheiden gedurende tien jaar te bewaren.

Vertegenwoordiging
De vereniging wordt juridisch en sociaal vertegenwoordigd door de voorzitter en bij zijn afwezigheid door een ander lid van het bestuur. De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen.

De algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van het bestuur voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris van het bestuur verzorgt de notulen. Indien hij de voorzitter vervangt of niet aanwezig is, zorgt hij voor vervanging door een ander bestuurslid.
De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van die vergadering of vastgesteld door een volgende algemene ledenvergadering; in het laatste geval worden zij als bewijs van vaststelling door de voorzitter en secretaris van die volgende vergadering ondertekend. De notulen worden bewaard. Indien moet worden overgegaan tot het benoemen van een bestuurslid, maakt het bestuur voor die benoeming een aanbeveling op. De namen van de aanbevolen personen zullen bij de oproep tot de algemene ledenvergadering worden bekend gemaakt. Voor de te vervullen vacatures in het bestuur kunnen ook de leden kandidaten stellen, mits een daartoe strekkende ondertekende kennisgeving uiterlijk drie dagen voor de vastgestelde dag van de algemene ledenvergadering in het bezit is van de secretaris van het bestuur. De algemene ledenvergadering kiest de nieuwe kandidaten voor vacatures in het bestuur. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur door het uitbrengen van een algemeen en financieel jaarverslag. Verder brengt in die vergadering de kascommissie haar verslag uit. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene ledenvergadering leidt tot decharge van het bestuur. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Ieder lid dat niet geschorst is, mag een stem uitbrengen. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, indien gewenst wordt over personen schriftelijk gestemd. Mocht bij de eerste stemming over de benoeming van een persoon geen meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats.
Indien ook dan geen meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen hadden. Leidt een herstemming door gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen komt geen besluit tot stand.
Leden kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de vereniging. Een lid kan maximaal twee andere leden vertegenwoordigen.

Wijziging Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Een wijziging van het huishoudelijk reglement wordt van kracht onmiddellijk na de besluitvorming.

Algemeen
In de gevallen waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering dd 28 maart 2012.

HOME