Burgerinitiatief molen De Hoop

Laatste nieuws over de voorbereidingen voor het herstel van de molen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de Gemeente Middelburg, de burgemeester,
Middelburg, 4 april 2024

Hoogedelachtbare heer,

Ondergetekende, secretaris van de Dorpsvereniging Sint Laurens, biedt u hierbij namens de genoemde Dorpsvereniging, het Burgerinitiatief 2024 Molen de Hoop Sint Laurens aan.

Het Burgerinitiatief 2024 Molen de Hoop Sint Laurens omvat een oproep tot herstel van Molen de Hoop te Sint Laurens naar een volwaardige molen.

Namens de Dorpsvereniging Sint Laurens,
Drs. C.W. Davidse,
secretaris Dorpsvereniging Sint Laurens

Getekend te Middelburg, 4 april 2024.

p/a Noordweg 309
4333 KA Middelburg
Tel. 06 20132909
E-mail

______________________________________________________________________________________

Omschrijving:

Het Burgerinitiatief 2024 Molen de Hoop Sint Laurens is ontstaan na de verontrustende berichten met betrekking tot de plannen over de molen te Sint Laurens en de opheffing van het molencomité dat meer dan 10 jaar geijverd heeft om onze molen weer tot een sieraad van ons dorp te maken.

Namens 709 ondertekenaars van dit initiatief verzoeken wij u dringend het volgende:

 1. Molen de Hoop in Sint Laurens volledig te restaureren als windmolen, zoals bedoeld is bij haar oprichting.
 2. Het aangebouwde pakhuis af te breken.
 3. Direct het contact herstellen met de molenstichting i.o. en gebruik te maken van de opgebouwde expertise
 4. Met alle betrokken partijen op korte termijn terug in overleg te gaan. Daarmee krachten te bundelen om restauratie op korte termijn mogelijk te mal<en.
 5. Het negatief tot stand gekomen vooradvies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed terzijde te leggen en objectief en constructief te overleggen waar er mogelijkheden zijn en deze op korte termijn in stappen uit te voeren.
 6. Daar ook geld voor vrij te maken en alle subsidiemogelijkheden te benutten.
 7. Een gekwalificeerd team in coproductie op te zetten dat de restauratie, reconstructie en exploitatie van deze molen begeleid.
 8. De beide, door de gemeenteraad unaniem aangenomen moties uit het verleden (motie 22-110 d.d. 9-11-2022 en motie 22-014 d.d. 24-2-2022), eindelijk ten uitvoer te brengen.

Toelichting:

Alle 709 handtekeningen zijn de afgelopen weken door ons persoonlijk via huis-aan-huis bezoek in en om Sint Laurens bij de ondertekenaars opgehaald. Hierbij is opgevallen dat ca. 97 % van de gevraagde mensen de handtekening direct wilde plaatsen.

Dat zegt natuurlijk wel iets over het grote draagvlak van de mensen in het dorp!! De ondertekenaars zien molen De Hoop als het gezicht (nu géén gezicht) van Sint Laurens en ergeren zich al jaren aan de totaal verwaarloosde staat waarin het gebouw zich nu bevindt. En aan het gebrek aan inzet van de gemeente om haar verplichtingen na te komen het gebouw behoorlijk te onderhouden.

Het is wel degelijk een belangrijk stuk cultureel erfgoed waarbij opgemerkt moet worden dat vele ondertekenaars een persoonlijke binding met deze molen voelen. Daarbij komt dat er in Sint Laurens een sterk dorpsgevoel aanwezig is met een opvallend grote inzet voor haar gemeenschap. Een waardevolle instelling die de gemeente eigenlijk zou moeten omarmen in plaats van het te negeren.

In Sint Laurens zijn weinig tot geen voorzieningen. Door plannen met betrekking tot de grote uitbreiding van het dorp zou het de gemeente niet misstaan om de restauratie en de reconstructie van de molen gestalte te geven als een eerste goede stap in de richting van de dorpsgemeenschap!

De houding van de Rijksdienst en haar negatieve vooradvies zijn niet in overeenstemming met haar eigen doelstelling. Op haar website vermeldt de RCE: “we werken eraan om het culturele erfgoed van iedereen te laten zijn en om het te versterken in de samenleving van vandaag en morgen”. Gelukkig is de rijksdienst slechts een adviesorgaan.

En dus kan uw gemeenteraad de wethouder oproepen om de visie van de RCE, ook het huidige officieuze vooradvies, naast zich neer te leggen.

In de PZC van 28-2-2024 wordt de mening van betrokkenen genoemd. De Dorpsvereniging is steeds namens de inwoners v6ér restauratie en reconstructie van de molen geweest.

Met dit Burgerinitiatief is geheel duidelijk geworden wat de mening van de inwoners van Sint Laurens over het herstel van de Molen is. Deze is nog niet eerder zo expliciet weergegeven… …I


Beoogd resultaat van het burgeriniatief 2024 Molen de Hoop Sint Laurens

 • Het restaureren van de restanten van Molen de Hoop en reconstrueren van de kap met wieken en omloop om te komen tot een volwaardige molen.
 • De molen weer tot een sieraad te maken van het dorp Sint Laurens en de noordelijke toegang tot de stad Middelburg te verrijken met een prachtig monument en ankerpunt.
 • De mogelijkheid bieden aan ondernemers om de molen te exploiteren en daarmee een voorziening te creëren voor de inwoners van Sint Laurens.

Onderwerp: Molen De Hoop te Sint Laurens.
TEKST INSPREKEN COMMISSIE RUIMTE OP 08 APRIL 2024
door Jan Louwerse

Voorzitter, geachte leden van de commissie ruimte, Voor u staat Jan Louwerse, bestuurslid van de Dorpsvereniging Sint Laurens. Ik spreek hier namens de Dorpsvereniging, namens de meerderheid van de inwoners van Sint Laurens en persoonlijk als inwoner van Sint Laurens.
Voorzitter, we maken ons zorgen, grote zorgen over de ontwikkelingen rondom de plannen met onze molen op het Dorp. Nou ja, molen kun je het niet meer noemen. Eigenlijk al lang niet meer en sinds de laatste molenaar vertrokken is, staan de restanten van wat ooit een prachtige molen was langzaam weg te kwijnen. Meer en meer een aanfluiting voor het dorp. Maar er was altijd hoop, hoop dat eens die molen toch wel weer eens opgeknapt zou kunnen worden. Wat zou dat toch mooi zijn.
In de jaren negentig van de vorige eeuw, is er vanuit de Dorpsvereniging het initiatief genomen om de molen weer van wieken te voorzien. De plannen bleken onuitvoerbaar in die tijd en het idee is langzaam naar de achtergrond geschoven, maar de hoop bleef sluimeren. Dan was er nog een gastank van het nabijgelegen tankstation die alle plannen blokkeerde.
Een nieuw molencomité werd gevormd met een gedreven voorzitter. Het plan werd een zogenaamd burgerinitiatief. Plannen werden herijkt, er werden gesprekken met de gemeente gevoerd, deskundigen geraadpleegd, er was overleg en samenwerking. Een gesprek met de exploiterende ondernemer van de gastank, leidde tot een oplossing en de gastank werd verwijderd. En dat gaf weer nieuwe hoop. Met alle betrokkenen werd zelfs een hele studiedag aan de molen gewijd. Iedereen enthousiast behalve de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die vond het maar niks. De molenromp moet in haar ogen blijven bestaan zoals ze is. Daar was de geschiedenis aan af te lezen en verder waren er molens zat in Nederland.
Ja, voorzitter, daar kun je zo over denken, maar de inwoners van Sint Laurens dachten en denken daar toch het hunne van.
Ook uw toenmalige gemeenteraad en wethouder vonden dat idee van de Rijksdienst niet op zijn plaats en gaven het molencomité alle medewerking om de plannen voor een volwaardige molen verder te ontwikkelen.
Het molencomité is daarop voortvarend te werk gegaan. De plannen werden verder uitgewerkt, tekeningen werden vervaardigd molen, er werd een exploitatieplan voor de molen met bijgebouwen gemaakt en er werden bestektekeningen gemaakt voor de restauratie en de reconstructie van de molen. Subsidieaanvragen werden voorbereid door gespecialiseerde bureaus.
Dat alles en dat moet gezegd worden is allemaal belangeloos gedaan. Hulde aan al die mensen, die deze plannen allemaal hard toe juichten.
Er was een financieel sluitend plan door mogelijke subsidies en toezeggingen van ondernemers. De vergunning en men kon beginnen!
Maar waarom sta ik hier dan nu toch?
Er is hier binnen dit stadskantoor iets veranderd aan de opstelling van de gemeente en dat begrijpen wij niet. Ineens was binnen deze muren het enthousiasme weg en ziet men plots allerlei bezwaren tegen de plannen om Sint Laurens van een mooi monument te voorzien.
Het molencomité zag het niet meer zitten na een gesprek met de huidige verantwoordelijke wethouder en heeft haar werkzaamheden stilgelegd en besloten zichzelf op te heffen. Aan een dood paard is het moeilijk trekken.
Maar waarom?
Wil men de huidige molenromp dan restaureren en het veel later aangebouwde pakhuis zo laten staan? Voorzitter, wie wil dat exploiteren? Waarom gaan we daar een hoop publiek geld in steken?
En vervolgens de boel weer weg laten rotten en weer publiek geld gebruiken om het op te knappen. Het is een rijksmonument, dus slopen mag niet. Wilt u daaraan meewerken, voorzitter en met u deze commissie?
Voorzitter. Ik wil deze commissie oproepen deze zaak opnieuw kritisch te bezien. U gaat hierover elkaar in gesprek. Daarbij moet u ook weten dat in Sint Laurens spontaan een nieuw burgerinitiatief is ontstaan. Er is een handtekeningenactie opgezet, waarin men zijn steun kon betuigen aan het volwaardig opknappen van de molen, dus met wieken. Inmiddels hebben 709 inwoners aangegeven dat ze dit erg graag willen. De respons was 97% en die 3% overigen vonden dat die ruïne nu eindelijk eens gesloopt moest worden.
Het is aan de gemeente Middelburg om een bouwvergunning af te geven voor de plannen om onze molen tot een volwaardige en draaiende molen te maken. Nu daar blijkbaar andere gedachten over leven roep ik u op de gemeenteraad te adviseren, zoals ze al eerder heeft gedaan, de wethouder de plannen van het voormalige molencomité te laten omarmen en de samenwerking te heropenen. Dat is de wens van de Dorpsvereniging Sint Laurens en ook de wens van mijn dorpsbewoners.
Geef ons dorp een mooie molen! Want een draaiende molen is een sieraad voor een dorp.

Onze molen heeft de naam De Hoop, met dit in gedachte wil ik u danken
voor het aanhoren van mijn betoog.
MOLEN DE HOOP

Na een stormachtige periode afgelopen voorjaar rondom de toekomst van de molen lijkt het nu al een tijdje stil. Maar op de achtergrond worden wel degelijk voorbereidingen getroffen richting het herstel van de molen.

Nadat de gemeenteraad zich unaniem achter het burgerinitiatief vanuit de dorpsvereniging heeft geschaard, was het wachten op een actie vanuit het college van burgemeester en wethouders.

Die actie kwam er. Het college heeft een projectgroep in het leven geroepen om het proces tot herstel van de molen te begeleiden. Voornaamste doel is in eerste instantie het verkrijgen van een omgevingsvergunning om te komen tot de restauratie van de molenromp en de inwendige maalwerktuigen met daarnaast de reconstructie van de kap, wieken en omloop. De dorpsvereniging is betrokken bij de gesprekken van de projectgroep.

De prioriteit van de projectgroep is op dit moment het verzamelen van alle papieren die benodigd zijn voor een aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarvoor is het ook verplicht een advies te vragen aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en aan de Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Veel van de benodigde stukken zijn al in het verleden door het voormalige molencomité opgesteld. Sommige stukken moeten worden geactualiseerd en soms zelfs vernieuwd. Het verzamelen van de stukken, de adviesaanvragen en het indienen van de vergunningsaanvraag zullen nog geruime tijd in beslag nemen.

Maar het begin is er! Dankzij de inzet van Boudewijn Tonnaer door het ophalen van de vele steunbetuigingen en dankzij uw handtekening onder het burgerinitiatief, glooit er weer hoop dat het goed gaat komen met onze molen. En wie weet kunnen we in de toekomst weer van een prachtig plaatje genieten zoals op de bijgaande foto. Voor het zover is moet er wel nog heel veel gebeuren en kan er ook nog van alles misgaan. Als dorpsvereniging blijven we positief gestemd. We houden u op de hoogte!

12 juli 2024

HOME