Dorpstafel


De gemeente Middelburg en de Dorpsvereniging Sint Laurens nodigen u uit om deel te nemen aan de Dorpstafel voorjaar 2024 op:

DINSDAG 26 MAART 2024

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
Locatie: Dorpshuis Van Cittershoff, Van Cittersstraat 64, Sint Laurens

1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag Dorpstafel 25 september 2023
3. Toelichting over Palmenhof door Gemma Schroevers
4. Uitleg over PMD door Cees Hoogerland
5. Informatie:
a) Stand van zaken dorpshuis Van Cittershoff
b) Woningbouw
c) Molen de Hoop: hoe verder?
d) Minderjarige asielzoekers in Serooskerke
6. Dorpstafelbudget (aanvragen indienen bij dhr. J. Louwerse)
7. Groenplan en groencheque (aanvragen indienen bij dhr. J. Louwerse)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Verslag Dorpstafel 25 september 2023.
Kantine ONDO.

Aanwezigen
Peter Joosse, (dagvoorzitter/gespreksleider), Rutger Schoonis (Wethouder) , Manon Verouden.
(Dorpsmanager), Otto Recourt ( Gemeente) en ca 40 dorpsbewoners

Opening
Peter opent de vergadering, vraag de aanwezigen hun goedkeuring voor zijn voorzitterschap en heet
Rutger, Manon en de aanwezigen welkom., Rutger stelt zich voor als onze dorpswethouder.
De onderwerpen waar nog extra naar gevraagd wordt: rondje met de hond en bouwontwikkelingen
komen later aan de orde.

Naar aanleiding van voorgaand overleg –
Paul Stok vraagt naar het handhaven van de snelheid op de Noordweg. Jan Louwerse heeft gehoord dat boetes worden kwijtgescholden omdat de weg niet is ingericht als 30 km. weg. Peter Wisse geeft aan dat ook in de Van Cittersstraat te hard wordt gereden.
Over het algemeen is men het erover eens dat te hard rijden een groeiend probleem is.
Manon zal dit voorleggen met de verkeersafdeling.
Vraag: kan er bij de uitnodiging voor de Dorpstafel een pdf van het verslag worden gevoegd?

Agendapunt – Woningbouw:
Carola Wattel vraagt wat er gebeurt met de bouwkavels voor woningen waarvoor op dit moment
geen belangstelling meer is en de bouw is geannuleerd. De aanvankelijke kopers hebben zich, na de
prijsstijging tot de huidige vraagprijs , teruggetrokken Er worden momenteel 11 huurwoningen
gebouwd voor een woningbouwvereniging, bedoeld voor 1 of 2 persoons huishoudens. Deze
woningen hebben 1 slaapkamer wat voor veel mensen een reden is om van een verhuizing af te zien.
De verhuur wordt georganiseerd door ZW Wonen. Er zijn nog geen woningen toegekend.
Er worden nu 5 (koop) woningen gebouwd van de 26 die in het bestemmingsplan zijn voorzien.
Rutger – Voor een andere opzet, moeten veel (juridische) procedures, waaronder aanbesteding,
opnieuw gestart/doorlopen worden. Hier wordt naar gekeken, maar is nog niet aan de orde. Maar de
gemeente moet bovenal voldoen aan de plancapaciteit voor woningbouw waarin Sint Laurens voor
een deel kan voorzien.
Vraag – Hans Geerse-, Zijn er woningen verkocht in het rijtje dat aan de noordzijde (wilgenhoekweg)
van Sint-Laurens komt? – antw. – er is 1 optie, maar de belangstellende wacht af tot duidelijk is hoe
de bebouwing er achter er uit gaat zien, anderen trokken zich terug. Mocht die worden
teruggegeven, dan zal de ruimte voor deze woningen betrokken worden bij de overige te ontwikkelen
ruimte. Binnenkort komt er meer duidelijkheid over het plan Middelburg- Noord – zodra dit
beschikbaar is zal dit in de nieuwsbrief worden opgenomen.
Vraag van Corry Montaan aan Manon -; Verzoek de uitvoerder van het plan zuid om zich te houden
aan de toegangsweg voor het bouwverkeer. De route door het dorp is veel te klein voor de grote
vrachtwagens die nodig zijn om de benodigde materialen aan te voeren.
Vraag van bewoners van de Van Serooskerkelaan – verzoek om een parkeerverbod voor het eerste
stuk van de straat. Als daar geparkeerd wordt, kunnen auto’s elkaar niet passeren. Er wordt
opgemerkt dat dit voor bijna het hele dorp geldt.
Vraag van Jan Louwerse – heeft Sint Laurens nu een vaste dorpsagent. Antwoord: nee.

Agendapunt Van Cittershoff
Otto Recourt, (gemeente), geeft uitleg over het plan voor een andere uitbating van Het Van
Cittershoff.
In de nieuwe opzet moeten commerciële prikkels worden vermeden (consumptieprijzen/geen
verdienmodel) en sociaal gericht beheer voorop staan. Het dorpshuis moet ondersteunend zijn voor
de ontmoeting met oog voor gastvrijheid met mogelijkheden voor bewoners om zelf iets te
organiseren. Het is de bedoeling dat Welzijn Middelburg dit op zich neemt. De nieuwe beheerder
(sociaal welzijn met beheerstaak) moet dit ondersteunen en hierop gaan sturen. De gemeente heeft
nog even tijd nodig, dus dit zal /kan pas ingaan per 1 januari. Tot die tijd kunnen gebruikers zelf koffie
en theezetten. De vaste gebruikers krijgen/hebben in de overbruggingsperiode een sleutel.

Agendapunt Leliëndaalsedreef
Het (vnl. privaatrechtelijk) probleem met de Leliëndaalsedreef (afgesloten door bewoner) is nog niet
opgelost. Gestreefd wordt naar de aanleg van een nieuw stukje wandelpad, maar dit gaat nog even
duren.

Agendapunt wandelpad
Het nieuwe wandelpad over het akoestisch landschap is grotendeels bruikbaar. Via het wegje van
Blok, of via de Brigdamse weg, is er een toegang. Het is toegestaan met een hond hier te lopen. Het
wandelnetwerk dat graag dit stukje weg op nam in hun routes, gaf aan dat de hond niet welkom is.
Gelukkig bleek dit een misverstand.

Agendapunt dorpstafelbudget
Toegelicht wordt hoe het Dorpstafelbudget nu is opgezet. De dorpsvereniging beheert het
toegekende jaarbudget dat is bestemd voor de verbetering van de leefbaarheid. De besteding moet
men jaarlijks tegenover de Gemeente verantwoorden. Na onderling overleg wordt besloten dat de
Dorpsvereniging tot een bedrag van € 500,00 zelf beslist en dat een hoger bedrag moet worden
voorgelegd aan de bewoners via de Dorpstafel. Dit betekent dat die aanvraag op tijd moet worden
ingediend bij de penningmeester van de Dorpsvereniging, Jan Louwerse.
De groencheque kan ook worden aangevraagd bij de Dorpsvereniging.
Naar aanleiding hiervan – Het zou fijn zijn als er achter een kerk een picknicktafel komt, in plaats van
alleen een bankje. Voor het “open huis “ is € 1.250 aangevraagd en toegekend.
Het is de bedoeling dat bedragen die gebruikt mogen worden, zo veel mogelijk worden besteed. De
mogelijkheid bestaat dat het dorp voor een bijzonder doel een groter bedrag spaart. Het saldo moet
niet boven de € 6.000,00 komen.
24 november komt Sinterklaas. Hiervoor zal budget worden aangevraagd.

Rondvraag:
• Aan de oostkant van de Noordweg ontbreekt op sommige plaatsen een voetpad. Kan hier iets
aan worden gedaan?
• Attentie – Er komt een app. binnen bij Paul Stok met de opmerking dat er een bouwput half open
ligt waarbij de afzetting voor een deel ontbreekt Manon wijst op de meldkamer waar urgente
zaken direct gemeld kunnen worden. Dit is echter niet te vinden op de site van de Gemeente.
Contact met de gemeente na kantoortijd lukt niet.
• Er is een rondgang voor groen gemaakt door het dorp: veel van deze voorstellen zijn nog niet
uitgevoerd. De bloemen voor Het Gemeentehuis zijn erg mooi.

De voorzitter sluit de vergadering.
Genotuleerd door Anneke de Pagter op 25/09/23

HOME