Het bestuur van de Dorpsvereniging Sint Laurens nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2024 op:

WOENSDAG 3 APRIL 2024

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
Locatie: Van Cittershoff, Van Cittersstraat 64, Sint Laurens

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 13 april 2024
 4. Jaarverslag bestuur 2023
 5. Jaarrekening 2023 en verslag kascontrolecommissie
 6. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie 2024
 7. Begroting 2024 8. Mutaties bestuur:
  • Aftredend Suzanna Floor
  • Voorstel nieuw bestuurslid: Wim Davidse
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Na sluiting van de vergadering is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Verslag Algemene Ledenvergadering dorpsvereniging Sint Laurens 13 april 2023 

 Aanwezig: bestuursleden, 7 belangstellenden
Afwezig met kennisgeving: Carola Jobse

 1. Opening en mededelingen
  Voorzitter Anneke de Pagter opent de vergadering. Welkom aan bestuur en belangstellingen. Verder zijn er geen mededelingen.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 april 2022 Akkoord, met als taalcorrectie: ‘besteed’ onder punt 3
 3. Jaarverslag bestuur 2022 Akkoord
 4. Jaarrekening 2022 en verslag kascontrole commissie

Er zijn geen aanvullingen/opmerkingen. Het ziet er keurig en verzorgd uit.

 1. Begroting 2023
  Wim de Groot en Frans Hanse: Er zijn geen aanvullingen. Het molencomité, dat is geld van en voor het molencomité zelf. Akkoord.
 2. Benoeming kascontrole commissie 2023

De kascontrole commissie 2023 zal bestaan uit Jan of Marieke Koster en Wim de Groot.

 1. Bestuur mutaties Geen
 2. Rondvraag

Vragen /opmerkingen:
Graag de dorpskrant eerder bezorgen
Led-verlichting als straatverlichting is fantatisch
Ooievaarsnest ligt plat…

Update molen: Op dit moment nog geen vooruitgang. Het pakhuis levert problemen op. Momenteel is de gemeente aan zet.
De dorpsvereniging blijft actief voor het realiseren van een mountainbikeparcours en hondenlosloopgebied. Ook het groen op het dorp heeft de aandacht.

 1. Sluiting
  Anneke sluit de vergadering.