Uitbreiding St. Laurens. Start civiele fase

Gemeente Middelburg  (Brief gezonden aan de omwonenden)                                                        

Leefomgeving

contactpersoon                                 doorkiesnummer                        datum    datum verzending

Jannita Dingemanse               +31118675379                   21 februari 2023        22 februari 2023

Start civiele werkzaamheden Uitbreiding Sint Laurens fase 1

Geachte heer, mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat u in de nabijheid woont van de eerste fase van de uitbreidingsplannen van Sint Laurens. Inmiddels is het ontwerp definitief uitgewerkt en wordt er binnenkort gestart met de uitvoering van de civiele werkzaamheden. 

Start werkzaamheden

De verwachting is dat er medio maart 2023 gestart wordt met de civiele werkzaamheden voor deelgebieden  A en B (zie bijlage). Dit houdt in dat deze gebieden bouwrijp worden gemaakt, voordat er begonnen kan worden met de bouw van de woningen. 

Begin maart 2023 zal er een aannemer zijn gekozen om het werk te gaan uitvoeren. Daarna kunnen we u meer vertellen over de verwachte planning van de uitvoering. 

Op de gronden van deelgebied C zal eerst nog een half jaar voorbelasting liggen, voordat gestart kan worden met het verder bouwrijp maken en daarna de woningbouw. De werkzaamheden lopen iets achter op deelgebied B. U wordt in een later stadium geïnformeerd over de planning van dit gebied. 

Bouwverkeer

Het bouwverkeer zal via de Noordweg (via de toegangsweg ten noorden van de begraafplaats) het gebied in en uitgaan. Bouwverkeer mag in de uitvoering van de civiele werkzaamheden en tijdens de bouw niet door de Hunniusstraat, Van Serooskerkelaan, Godinstraat en Van Bourgondiëlaan rijden. 

Monitoring werkzaamheden

Werkzaamheden hebben altijd invloed op de directe omgeving. Hoeveel invloed is vooraf niet goed in te schatten. Daarom starten wij, voordat de werkzaamheden beginnen, met een monitoring van verschillende

onderdelen. De monitoring wordt daarna tijdens de werkzaamheden doorgezet. De onderdelen die gemonitord worden zijn:

  1. Bouwkundige opname woningen: Voor de start van de werkzaamheden wordt er een bouwkundige opname aan de buitenkant van uw woning gedaan. Wanneer u daar toestemming voor geeft, wordt ook de binnenkant van uw woning bekeken en vastgelegd. 
  2. Monitoren van trillingen: Door werkzaamheden kunnen er wel eens trillingen veroorzaakt worden. Dit hoeft niet erg te zijn. Maar het is wel verstandig die in de gaten te houden. 
  3. Monitoren van het grondwater: Tijdens de werkzaamheden kan door weersomstandigheden en door werkzaamheden de hoogte van het grondwater veranderen. Dit hoeft net als bij punt 2 niet erg te zijn. Maar ook hier is het verstandig om het in de gaten te houden. 

Voor punt 1 en 2 geldt dat niet iedereen hiermee te maken krijgt. Door een gespecialiseerd bureau wordt aangegeven voor welke woningen dit nodig is. Komt uw woning in aanmerking, dan krijgt u persoonlijk bericht over wat er gaat gebeuren. Het is erg fijn als u uw medewerking kunt verlenen. 

Voor punt 3 hebben we uw medewerking niet nodig. Dit gebeurt op plekken in de openbare ruimte.

We hopen dat alles voorspoedig zal verlopen en u zo min mogelijk overlast zult ervaren van de werkzaamheden. 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Jannita Dingemanse. Telefonisch te bereiken via 0118-675379 of per mail: j.dingemanse@middelburg.nl.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 

Jannita Dingemanse-Beunder

Projectleider Uitbreiding Sint Laurens 

Terug naar nieuwbouw