Woningbouw Sint Laurens

In september 2019 werden in het Van Cittershoff de bouwplannen gepresenteerd.

Presentatie tijdens Dorpstafel 22 april 2021

Bericht in de PZC van 1 maart 2021

Bericht in de PZC van 11 maart 2021

Gemeenteblad Middelburg 24 maart 2021
Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding Sint Laurens fase 1Bestemmingsplan woningbouw
mei 2020
Er is de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan voor fase 1. We wilden dit in januari al gereed hebben, maar helaas is dat door drukte bij het bureau dat het plan voor ons opstelde niet gelukt. Vervolgens kwam ‘corona’ daar overheen. We zijn nu echter zover dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden, waarbij belanghebbenden gedurende zes weken de tijd hebben om een inspraakreactie te geven. Deze periode loopt van 4 juni tot en met 15 juli 2020.

Nadat de inspraakreacties zijn beantwoord en mogelijk verwerkt, zal vervolgens in de tweede helft van dit jaar een ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gaan, waarop dan zienswijzen kunnen worden gegeven. Daarna volgt vanuit de gemeente weer een reactie op zienswijzen en wordt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna is er eventueel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. De planning is dat wanneer alles vlot verloopt en er niet te veel en te moeilijke reacties worden ingediend, de start van de verkoop begin 2021 mogelijk zou moeten zijn.

In het bestemmingsplan voor fase 1 zijn in totaal 56 woningen opgenomen. Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. We voorzien hier een mix van woningtypen, waaronder ook huurwoningen, levensloopbestendige woningen en vrije bouwkavels. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan.

Plannen inzien
Vanaf 4 juni is het voorontwerp bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0687.BPSTLF1-VO01, of door in te zoomen op de locatie. Het plan is ook op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor. Op www.middelburg.nl/bestemmingsplansintlaurens vindt u een filmpje met een toelichting op de plannen en uitleg over de procedure.

Beeldkwaliteitsplan
We gaan ook aan de slag met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. We willen daarvoor graag uw input. Op welke manier we uw input voor het beeldkwaliteitsplan willen verzamelen, laten wij u in een latere mail weten.

Werkzaamheden
Er hebben tot nu toe enkele werkzaamheden plaatsgevonden in het plangebied. Zo is er archeologisch onderzoek uitgevoerd (zoals in de vorige mail uitvoeriger is beschreven) en is er bodemonderzoek gedaan in de gronden van fase 1. Uit dit bodemonderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit goed is en dat er geen belemmering is om op de gronden te bouwen. Verder zal in de komende maanden het gebied worden ingemeten en zal er een geotechnisch en geohydrologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Tiny Houses
Aan de noordkant van het dorp is een locatie gedacht waar maximaal zeven kleine verplaatsbare huisjes geplaatst kunnen worden. De vergunningaanvraag hiervoor is in voorbereiding. Vanuit de initiatiefgroep komt het signaal dat er inmiddels voldoende deelnemers zijn. Wie alsnog belangstelling heeft kan dit kenbaar maken bij de initiatiefgroep via tinyhousestl@gmail.com.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met projectleider Jannita Dingemanse via 0118-675379 of e-mail.Bestemmingsplan fase1
november 2020
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in de maanden juni en juli ter inzage gelegen. We hebben diverse inspraakreacties ontvangen, die van een antwoord zijn voorzien. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het plan. De nieuwste ontwerptekening van het plan is als bijlage toegevoegd. Op basis hiervan is voor fase 1 (de rood omrande gebieden) het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu ter visie gelegd, waarbij belanghebbenden gedurende zes weken de tijd hebben om een zienswijze in te kunnen dienen. Deze periode loopt van 26 november 2020 tot en met 6 januari 2021.

Begin volgend jaar wordt het ontwerp bestemmingsplan samen met de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij stellen het bestemmingsplan vast, of kunnen naar aanleiding van de zienswijzen ook het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen. We streven ernaar dat dit in maart 2021 op de agenda van de gemeenteraad staat. Daarna is er voor indieners van een zienswijze eventueel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

In het bestemmingsplan voor fase 1 zijn in totaal 56 woningen opgenomen. Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. We voorzien hier een mix van woningtypen, waaronder ook huurwoningen direct ten zuiden van de Van Serooskerkelaan, tweekappers, levensloopbestendige woningen en vrije bouwkavels in de strook tussen de begraafplaats en de Leliëndaalseweg. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan. Het is nog niet bekend welke ontwikkelaar aan de slag gaat, dus we kunnen ook nog niets melden welke woningen er precies worden gebouwd en hoe ze er uit komen te zien. Op het moment dat het bestemmingsplan in procedure is, gaan we hier verder mee aan de slag. We hopen de vrije bouwkavels in de loop van 2021 in verkoop te kunnen brengen.

Plannen inzien
Vanaf 26 november 2020 is het voorontwerp bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl door in te zoomen op de locatie. Het plan is ook op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor.

Zienswijze geven
Tussen 26 november 2020 en 7 januari 2021 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze op het bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Vanwege de Coronamaatregelen kan een mondelinge zienswijze uitsluitend telefonisch worden ingediend bij de behandelend ambtenaar via 0118-675231 tijdens werkdagen en kantooruren. U dient hierbij bij aanvang van het gesprek te vermelden dat u een mondelinge zienswijze indient.

Beeldkwaliteitsplan
Door ons is een concept beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin is aangegeven welke regels er gelden voor de openbare ruimte en de nieuw te bouwen woningen zoals materialen en kleuren. Vanaf eind week 48 is dit in te zien via www.nieuwbouwmiddelburg.nl/nieuwbouwprojecten/rondom-sint-laurens. Hier is geen officiële procedure voor, maar het concept willen we voorleggen aan alle belanghebbenden zoals omwonenden, nieuwe bewoners en de welstandscommissie (het wark). Met alle verschillende opmerkingen gaan we aan de slag om hier de rode draad in te vinden en dit te verwerken in het definitieve beeldkwaliteitsplan. Als u opmerkingen heeft dan kunt u deze tot uiterlijk 6 januari 2021 doorgeven aan Robbert Lancel via e-mail. Omdat beelden vaak meer zeggen dan tekst, is het ook mogelijk om referentiebeelden toe te sturen van bijvoorbeeld woningen in de stijl van uw voorkeur. Gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan zal de gemeenteraad dan ook het beeldkwaliteitsplan vaststellen.

Archeologisch onderzoek
Volgens planning zal op een tweetal locaties nader archeologisch onderzoek worden gedaan in de vorm van een opgraving. Het gaat om een plek aan de Wilgenhoekweg ten noorden van nummer 38 (vanaf week 49) en in de hoek tussen de Hunniusstraat/Van Serooskerkelaan/Van Bourgondiëlaan (vanaf week 48). Zie ook de bijlage voor de twee onderzoekslocaties, deze zijn als een geel gearceerd vlak aangegeven.

Tiny houses
In de plannen is er rekening mee gehouden dat aan de noordkant van het dorp een locatie komt waar maximaal zeven kleine verplaatsbare huisjes geplaatst kunnen worden. De initiatiefgroep heeft de vergunningaanvraag in voorbereiding. Vanuit de groep is onlangs een stukje met meer informatie geplaatst op de website van de dorpsvereniging: sintlaurensdv.nl/tiny-houses.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met de (tijdelijke) projectleider Erwin Veldman via 0118-675277 of
e-mail.


Gemeenteraad akkoord met de bouwplannen
maart 2021
Gisteravond (11 maart 2021)heeft de Gemeenteraad enthousiast ingestemd met de bouwplannen voor Sint Laurens.
De invulling van die plannen zal de volgende stap zijn.
Er zal een projectontwikkelaar gekozen worden en die zal, samen met bewoners van Sint Laurens, de huizen kiezen die nodig zijn om dit plan te vullen.
In tegenstelling tot berichten in de PZC is deze invulling nog niet gerealiseerd.
Vraag vanuit Sint Laurens blijft: woningen voor ouderen, sociale huurwoningen en ‘gewone’ huizen. Kortom, aansluitend bij de rest van het dorp. Een mix waar het prettig wonen is. Eventuele winkel(s) zijn een zaak voor de ondernemers die daar mee aan de slag willen.
Het gelijk door gaan met fase 2 en 3 vereist dezelfde zorgvuldigheid van fase 1, ondanks de vraag van enige raadsleden om dit binnen een paar maanden te realiseren.

Wordt vervolgd,
Bestuur Dorpsvereniging.

HOME