Verslag dorpstafel 22 april 2021

Verslag Digitale Dorpstafel Sint Laurens 22 april 2021.
Aanwezig: 48 aanwezigen onder wie Johan Aalberts, Henk Huige, Sharina Jacobs en gemeenteraadsleden

1. Opening en vaststellen agenda 
Peter Joosse opent de vergadering.  Johan zet Peter en Anneke in ‘t zonnetje. Johan belooft bordje Van Cittershoff aan te passen naar “Dorpshuis Van Cittershoff “als cadeau (Actie: Gemeente). 

2. Vergaderetiquette digitale vergadering 
Peter Joosse legt de digitale vergaderetiquette uit.

3. Verslag mini Dorpstafel (oktober 2020) 
Voor kennisgeving aangenomen.

4. Politie 
De politie (Sharina Jacobs) geeft een update: Het is vrij rustig qua meldingen. Skatebaan wordt meer bezocht. Gisteren was er een snelheidscontrole in Sint Laurens (Zie Instagram). Er werd tussen 30-36 km per uur gereden en geen bekeuringen. Het was bedoeld als signaal.
Het wordt op prijs gesteld dat er gecontroleerd wordt, maar kan dit ook ‘s ochtends vroeg en in de avond uren? De Politie zal dat ook meenemen. (Actie: Politie)
Vanaf welke snelheid wordt er bekeurd? Dat is een instelling op de laser. Gisteren stond de instelling op 40 km/uur. Na correctie is dat 37 km/uur. 
Nieuwe DorpsBOA Mitchel Hameling stelt zich voor. 

5. Stand van zaken afvalinzameling 
De gemeente (Jeroen Sacco) geeft een update: De gemeente is ontzettend tevreden over het scheiden van afval. De hoeveelheid plastic en glas is toegenomen. Helaas kan er nog  niet huis aan huis papier opgehaald worden i.v.m. Corona. Restafval wordt duurder en duurder voor de gemeente en afvalstoffen worden minder waard. Door goed te scheiden hoopt de gemeente de kosten niet al te veel te laten stijgen. 
Hoe is de kwaliteit van het afval? De gemeente heeft nog geen afkeur gehad; het afval is van goede kwaliteit.
Waarom wordt het restafval handmatig genoteerd? De grote maat container wordt de standaard. Handmatig is een controle uitgevoerd of de chip de juiste instelling had m.b.t. de grootte van de containers. Aantallen zijn via de site van gemeentebelastingen te bekijken. Rekening komt pas een jaar later.
Inzameling papier met open container bij Ondo is dat een goed idee? De container is een mogelijkheid voor bewoners om tussentijds papier daarheen te brengen. Ondo heeft het toezicht daarop uitstekend geregeld. Het is uiteraard ook om te voorkomen dat bewoners te veel papier toch in de grijze container deponeren omdat bewaren een bezwaar is. 
Er staan veel grijze containers langs de weg, zijn de mensen wel op de hoogte van Diftar? 
Er is een regeling voor zieken. De gemeente wil veel-aanbieders benaderen door afvalcoach, maar zoekt uit hoe dat goed met privacy gaat. Het aantal aanbiedingen in de gemeente is gehalveerd.
Waarom kunnen mensen niet kiezen tussen het gebruik van ondergrondse en rolcontainer? 
De Gemeente wil eerst bekijken hoe het op de gebruikelijke manier gaat. Overigens hebben we op Sint Laurens geen ondergrondse containers.
Is er een verschuiving van afval naar Veere of Vlissingen? De gemeentes hebben nauw overleg. Veere heeft gesloten restafval en Vlissingen niet. 
Zijn de grote containers om te wisselen? Gemeente wil naar grote containers toe en schaft ook geen nieuwe kleine containers aan.
Wordt er gecontroleerd op inhoud? Reactief, heeft gewenning nodig, nu nog niet echt actief handhaven. Geen problemen met groenafval.
Meer meldingen dumping afval buiten gebied? Nee, geen meldingen, gaan ze nog meten. Wel meer aandacht voor zichtbaarheid zwerfaval. Thema heeft meer aandacht. 
Tip van de gemeente: Als je 10 keer aanbiedt blijf je gelijk vergeleken met vorig jaar.

6. Skatebaan 
Bewoners geven aan dat het nu veel te druk is bij de skatebaan in Sint Laurens en dat er voor kleine kinderen vaak geen plaats meer is. De gemeente (Johan Aalberts) vertelt dat de skatebaan in de Veerse Poort door rechter gesloten was en nog een maand extra gesloten moest blijven na een gemeentebesluit. Vanaf 1 mei gaat hij weer open. Hebben gemerkt dat het drukker is.
Jongerenwerkers hebben de oudere jongeren op de skatebaan in Sint Laurens reeds aangesproken. 
Tot 1 januari blijft het huidige skatepark aan de Veerse Poort open en daarna is het nieuwe skatepark klaar. Welzijn Middelburg gaat kijken of er een clinic georganiseerd kan worden door de oudere skaters. (Actie: Gemeente Middelburg) 

7. Voortgang Nieuwbouw 
De gemeente (Johan Aalberts) vertelt de geschiedenis van de nieuwbouwplannen. Op 11 maart zijn de wijziging van het bestemmingsplan en het Beeld Kwaliteitsplan in de gemeenteraad besproken. Unaniem is er voor gekozen om het door te laten gaan. Er waren moties van de gemeenteraad om de volgende fasen te versnellen. Fase 1 zat altijd al in de plannen. Vrij veel groen voor natuurlijke overgang naar landschap. De gemeente zal eerst met dorp in gesprek gaan over fase 2 alvorens daar stappen in te ondernemen. Tweede wens van de gemeenteraad was om passend te bouwen en naar voorzieningen te kijken. Keuze van ondernemer. Ook speelvoorzieningen zitten in de uitbreiding.
De gemeente (Jannita Dingemanse) vertelt dat de bezwaartermijn tot 6 mei is en zonder bezwaar is het op 7 mei onherroepelijk. 23 vrije kavels. 3 ontwikkelaars gekozen die na zomer een aanbod maken. Vraag om levensloopbestendige en starterswoningen. 
Zullen er bij de verkoop afspraken over speculatie en permanente bewoning gemaakt worden? De huizen zijn bedoeld voor permanente bewoning en het is juridisch niet mogelijk dorpsbewoners voorrang te geven. Er mag geen commerciële verhuur voor vakantie, wel voor langdurige verhuur. Gemeente komt terug via Dorpsvereniging (Actie: Gemeente) of er bij loting voorkeur gegeven kan worden voor permanente bewoning.
Is er een gevaar voor speculanten? Moeilijk iets tegen te doen, maar kan ook een uitkomst zijn voor mensen die niet kunnen kopen.
Voor wie worden de tiny houses gebouwd? Groep enthousiastelingen die een plan aanvragen. Er is nog ruimte om daar bij aan te sluiten. Wooncollectief. Tijdelijke vergunning 10 jaar.
Hoe gaat de keuze van de projectwikkelaars plaatsvinden? De gemeente heeft 3 lokale ontwikkelaars geselecteerd. Dorpsvereniging gaat meedenken en eventueel hulp van dorpsbewoners vragen.
Wat is de planning als er bezwaar wordt aangetekend tegen de bestemmingsplanwijziging? Normaal zou een dergelijke procedure anderhalf jaar duren, maar omdat dit onder de crisis en herstel wet valt hoopt men dat er dan binnen een halfjaar een uitspraak van de Raad van State is.
Slides? Worden gestuurd (actie: Gemeente)

8. Voortgang Molen de Hoop
De Gemeente (Johan) zet het Comité in het zonnetje. De gemeente geeft aan dat zij achter de molenplannen blijft staan.
Kunnen de grondinkomsten van de nieuwbouw ten goede komen aan de molen? Nee de inkomsten komen ten goede aan het grondbedrijf.
 
9. Dorpstafelbudget 
De gemeente (Henk) geeft een update over het dorpstafel budget. Het voorstel van de Oranjevereniging wordt toegelicht. Er is een voorstel voor netschommel. Dit wordt overlegd met Sjaak (Actie: Gemeente). Er is een voorstel om de doeltjes op Warande te repareren. Deze zijn betaald uit het Dorpstafelbudget en de Dorpsvereniging zal kijken of er geld is voor nieuwe. 
Het afgelopen jaar zijn Ondo, het groentje, de Oranjeverenging en de AED verenging ondersteund.

10. Groencheck 
Een voorstel om bomen te planten bij gymzaal wordt gepresenteerd. Deze bomen worden dan in het najaar door het dorp aangeplant en het voorstel is daar de groencheck voor te gebruiken.
Als de bomen gekapt zijn door gemeente dan moeten er twee keer zoveel bomen teruggeplaatst worden? Bij een ruimtelijke ingreep is dubbele herplant van toepassing. Bomen planten we (met oog op steeds warmer en droger wordende voorjaar) in november en december. 

11. Rondvraag
Kan de gemeente helpen met betrekking tot de doorgang aan de Leliëndaalsedreef? De kavel loopt tot rand en er was een conflict met nieuwe bewoners. De gemeente (Johan) gaat poging doen om met bewoner in gesprek te gaan met betrekking tot gebruik door wandelaars (Actie: Gemeente)
Kan de gemeente het eerste gedeelte van het akoestisch landschap reeds inrichten als losloop voor honden /mountainbike gebied? bijvoorbeeld door de grond van de nieuwbouw / voorbelasting te gebruiken? De gemeente (Johan)gaat navraag doen om te kijken of een gedeelte van het akoestisch landschap eerder ontwikkeld zou kunnen worden als honden losloopgebied / mountainbike gebied maar geeft aan dat het waarschijnlijk nog drie jaar duurt voordat het terrein gereed is.(Actie: Gemeente).
Hierna sluit de voorzitter de digitale vergadering.

Notulist: Martijn Melens