Dorpsvereniging uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

De ledenvergadering is door de coronacrisis uitgesteld. U krijgt weer een uitnodiging als de nieuwe datum bekend is.

Voorgenomen agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 april 2019
 3. Jaarverslag bestuur 2019
 4. Jaarrekening 2019 en verslag kascontrolecommissie
 5. Begroting 2020
 6. Benoeming Kascontrolecommissie 2020
 7. Bestuur mutaties
  Eén bestuurslid is aftredend, te weten dhr. Menno Vreeke.
  Dhr. Paul Stok, Noordweg 453 is bereid deze plaats in te vullen.
 8. Stand van zaken diverse activiteiten
 9. Rondvraag en sluiting

Pauze

Onder voorbehoud:
Na de pauze wordt een lezing gehouden over veiligheid in en rond het huis door Veiligheidsregio Zeeland. Er is gelegenheid vragen te stellen.

Sluiting vergadering om 22.00 uur.
Na de sluiting is er gelegenheid onder het genot van een drankje na te praten over onderwerpen die U interesseren.

Brengt U de Bewaarkrant 2020 mee naar de vergadering!

Jaarverslag over 2019