Nieuws uitbreiding St. Laurens

Laatste stand van zaken

Na de informatie in november 2020 hier een update van de laatste stand van zaken.

Bestemmingsplan
De afgelopen periode (namelijk van 26 november tot en met 6 januari 2021) heeft het ontwerp bestemmingsplan Fase 1 ter inzage gelegen. Er zijn een aantal zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediend. Deze zienswijzen hebben echter niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Dat betekent dat het plan, op enkele ondergeschikte correcties na, tezamen met de ingediende zienswijzen aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De gemeenteraad zal op 11 maart beslissen tot het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan of naar aanleiding van de zienswijzen het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen. Op 1 maart wordt het geheel besproken in de raadscommissie Ruimte.

Wanneer de gemeenteraad besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, is er voor de indieners van de zienswijzen de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Dit is een periode van 6 weken na publicatie van de vaststelling. Wanneer er geen beroep wordt ingediend, zal het bestemmingsplan na deze 6 weken onherroepelijk worden. Begin mei weten we dus meer.
De stukken kunt u vinden via https://middelburg.raadsinformatie.nl/vergadering/798575/Gemeenteraad%2011-03-2021, agendapunt 15.

Beeldkwaliteitsplan
Het concept beeldkwaliteitsplan heeft eveneens ter inzage gelegen tot en met 6 januari 2021. Hierop zijn echter geen reacties gekomen. Er zijn nog wel enkele kleine wijzigingen aangebracht. Het beeldkwaliteitsplan zal gelijktijdig met het bestemmingsplan aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling (op 11 maart).

Ontwikkelaars en vrije kavels
Er zijn inmiddels drie partijen geselecteerd voor de projectmatige woningbouw aan de zuidzijde van het dorp.
Na vaststelling van het bestemmingsplan gaan we met deze drie partijen in gesprek en zullen we een keuze maken om met één van deze ontwikkelaars verder te gaan. Ook zullen we op dat moment de verkoop van vrije kavels gaan voorbereiden.

Voorbelasting
Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is, kunnen we daadwerkelijk aan de slag. Wanneer er geen beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan, kunnen we in mei beginnen met het voorbelasten van de gronden waar dat nodig is. Het voorbelasten van de gronden zal minimaal een half jaar in beslag nemen.

Echter, over verdere planning informeren we u in een latere nieuwsbrief, in afwachting van het besluit van de gemeenteraad en eventuele beroepen.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende via 0118-675379 of j.dingemanse@middelburg.nl.

Met vriendelijke groet,

Jannita Dingemanse-Beunder
beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling
Tel. (0118) 67 53 79
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Gemeente Middelburg
Afdeling Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

www.middelburg.nl