Uitbreiding Sint Laurens fase 1

De stand van zaken tot nu toe.


Afgelopen mei is voor het laatst een nieuwsbrief verzonden over Sint Laurens, voornamelijk over het voorontwerp bestemmingsplan. Dit traject is nu achter de rug en we zijn bezig geweest het plan daar waar mogelijk te verbeteren. We staan nu op het punt om het ontwerp bestemmingsplan Fase 1 te publiceren. Dit bestemmingsplan kan worden gezien als het definitieve bestemmingsplan. Naast het bestemmingsplan spelen er ook nog enkele andere (gerelateerde) ontwikkelingen waarvan we u via deze mail op de hoogte willen brengen. Bij omwonenden wordt deze week een brief bezorgd met grotendeels dezelfde informatie.
Bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in de maanden juni en juli ter inzage gelegen. We hebben diverse inspraakreacties ontvangen, die van een antwoord zijn voorzien. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het plan. De nieuwste ontwerptekening van het plan is als bijlage toegevoegd. Op basis hiervan is voor fase 1 (de rood omrande gebieden) het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan wordt nu ter visie gelegd, waarbij belanghebbenden gedurende zes weken de tijd hebben om een zienswijze in te kunnen dienen. Deze periode loopt van 26 november 2020 tot en met 6 januari 2021.

Begin volgend jaar wordt het ontwerp bestemmingsplan samen met de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij stellen het bestemmingsplan vast, of kunnen naar aanleiding van de zienswijzen ook het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen. We streven ernaar dat dit in maart 2021 op de agenda van de gemeenteraad staat. Daarna is er voor indieners van een zienswijze eventueel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.
In het bestemmingsplan voor fase 1 zijn in totaal 56 woningen opgenomen. Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. We voorzien hier een mix van woningtypen, waaronder ook huurwoningen direct ten zuiden van de Van Serooskerkelaan, tweekappers, levensloopbestendige woningen en vrije bouwkavels in de strook tussen de begraafplaats en de Leliëndaalseweg. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan. Het is nog niet bekend welke ontwikkelaar aan de slag gaat, dus we kunnen ook nog niets melden welke woningen er precies worden gebouwd en hoe ze er uit komen te zien. Op het moment dat het bestemmingsplan in procedure is, gaan we hier verder mee aan de slag. We hopen de vrije bouwkavels in de loop van 2021 in verkoop te kunnen brengen.
Plannen inzien
Vanaf 26 november 2020 is het voorontwerp bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl door in te zoomen op de locatie. Het plan is ook op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor.
Zienswijze geven
Tussen 26 november 2020 en 7 januari 2021 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze op het bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Vanwege de Coronamaatregelen kan een mondelinge zienswijze uitsluitend telefonisch worden ingediend bij de behandelend ambtenaar via 0118-675231 tijdens werkdagen en kantooruren. U dient hierbij bij aanvang van het gesprek te vermelden dat u een mondelinge zienswijze indient.
Beeldkwaliteitsplan
Door ons is een concept beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin is aangegeven welke regels er gelden voor de openbare ruimte en de nieuw te bouwen woningen zoals materialen en kleuren. Vanaf eind week 48 is dit in te zien via www.nieuwbouwmiddelburg.nl/nieuwbouwprojecten/rondom-sint-laurens. Hier is geen officiële procedure voor, maar het concept willen we voorleggen aan alle belanghebbenden zoals omwonenden, nieuwe bewoners en de welstandscommissie (het wark). Met alle verschillende opmerkingen gaan we aan de slag om hier de rode draad in te vinden en dit te verwerken in het definitieve beeldkwaliteitsplan. Als u opmerkingen heeft dan kunt u deze tot uiterlijk 6 januari 2021 doorgeven aan Robbert Lancel via r.lancel@middelburg.nl. Omdat beelden vaak meer zeggen dan tekst, is het ook mogelijk om referentiebeelden toe te sturen van bijvoorbeeld woningen in de stijl van uw voorkeur. Gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan zal de gemeenteraad dan ook het beeldkwaliteitsplan vaststellen.
Archeologisch onderzoek
Volgens planning zal op een tweetal locaties nader archeologisch onderzoek worden gedaan in de vorm van een opgraving. Het gaat om een plek aan de Wilgenhoekweg ten noorden van nummer 38 (vanaf week 49) en in de hoek tussen de Hunniusstraat/Van Serooskerkelaan/Van Bourgondiëlaan (vanaf week 48). Zie ook de bijlage voor de twee onderzoekslocaties, deze zijn als een geel gearceerd vlak aangegeven.
Tiny houses
In de plannen is er rekening mee gehouden dat aan de noordkant van het dorp een locatie komt waar maximaal zeven kleine verplaatsbare huisjes geplaatst kunnen worden. De initiatiefgroep heeft de vergunningaanvraag in voorbereiding. Vanuit de groep is onlangs een stukje met meer informatie geplaatst op de website van de dorpsvereniging: sintlaurensdv.nl/tiny-houses.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met de (tijdelijke) projectleider Erwin Veldman via 0118-675277 of e.veldman@middelburg.nl.

Met vriendelijke groet,
Wilbert Dingemanse
beleidsmedewerker grondzaken

Gemeente Middelburg
Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Tel. (0118) 67 54 24
Fax (0118) 62 37 17
www.middelburg.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

november 2020