Pandaloop 2019

by fch | 21/08/2019 16:34

Op 28 september 2019 organiseren wij voor de vierde keer de Pandaloop. Dit is een sponsorloop voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Tijdens de Pandaloop, lopen de kinderen zoveel mogelijk rondjes van ca. 200 meter om de panda te steunen. De kinderen laten zich per gelopen rondje sponsoren.

De loop wordt gehouden op het terrein van Speelhof Hoogerzael in Middelburg. Het door de kinderen bijeengelopen geld wordt door het WWF gebruikt voor de bescherming van de panda. De Pandaloop is niet de enige activiteit op 28 september. We organiseren allerlei activiteiten. Naast de sponsorloop kunnen kinderen hun eigen vogelhuisje knutselen, ze kunnen geschminkt worden en marshmallows roosteren. En samen met de vrijwilligers van Hoogerzael mogen de kinderen waterdiertjes vangen. 

Het geheel wordt omlijst met  de verkoop van WNF-artikelen en een spannende familiespeurtocht.

Kinderen die mee willen doen met de Pandaloop kunnen zich inschrijven via www.pandaloop.nl[1]. Alle verdere informatie over de Pandaloop is hier te vinden.

Klik hier voor de poster.[2]

Endnotes:
 1. www.pandaloop.nl: http://www.pandaloop.nl
 2. Klik hier voor de poster.: https://sintlaurensdv.nl/wp-content/uploads/2019/08/Pandaloop-poster2019-aug-19.pdf

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/pandaloop-2019/


Koffieochtend

by fch | 19/08/2019 10:46

Woensdag 4 september bent u vanaf 10 uur weer van harte welkom in het Van Cittershoff, op de eerste koffieochtend van het nieuwe seizoen. Meestal is de dorpsmanager en de wijkagent ook van de partij.

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/koffieochtend/


Nieuwbouw familie De Bruijn

by fch | 30/07/2019 14:27

Plannen familie De Bruijn.
Singelweg 26 te Sint Laurens.

Beste bewoners van Sint Laurens

Op het perceel van mijn ouders aan de Singelweg 26 te Sint Laurens willen mijn vrouw en ik een nieuwbouw woning met schuur bouwen. De nieuwe woning en schuur worden gebouwd ter plaatse van de huidige bestaande 1e bedrijfswoning. Dit is de woning, zichtbaar vanaf de weg, waar mijn ouders sinds 1963 tot hun overlijden in 2011 en 2017 en o.a. ikzelf vanaf 1963 tot 1978 hebben gewoond. Daar deze woning niet meer te renoveren valt wordt deze gesloopt. Ook de oude grote kippenloods tussen de woning en de Singelweg wordt gesloopt. Hier komt “groen” voor terug. De bestaande 2e bedrijfswoning met schuur van mijn broer en overige kleine bebouwing blijven zoals het is. Mede omdat het bedrijf van mijn broer en mij, agrarisch gezien, van zeer ondergeschikt belang is zal de hoofdbestemming gewijzigd worden van agrarisch naar wonen. 

Ook een strook van het naastgelegen agrarisch perceel (waar de herten lopen) zal dan een “groene” bestemming krijgen.
Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (WARK) is door de gemeente Middelburg aangesteld om onafhankelijk te adviseren over de ruimtelijke- /beeldkwaliteit. Dit adviesteam is enthousiast over dit plan en heeft als zodanig zich akkoord verklaard en voorzien van een positief advies.
De gemeente Middelburg heeft zich dan ook bereid verklaard tot medewerking om het plan zoals gewenst te realiseren.
Naast de gemeente Middelburg is ter ondersteuning en realisatie voor het ontwerp- en bouwkundige deel architect A. Gabriëlse van Gabriëlse Architectuur[1] te Westkapelle aangesteld. Voor het bestemmingsplanmatige deel is aan Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen en Waarmakers te Middelburg de opdracht gegeven e.e.a. te begeleiden en uit te werken.

Daar zorgvuldige procedures lange tijd vergen zal vermoedelijk in het 1e kwartaal 2020 gestart kunnen worden met de realisatie.
Na gereedkomen van de bouw zien wij er naar uit om hier (weer) zelf te gaan wonen.

Indien u opmerkingen en/of vragen heeft: stuur ons een mailtje[2].

Met vriendelijke groet,
Simon en Els de Bruijn

juni 2019

Endnotes:
 1. Gabriëlse Architectuur: mailto:info@gabrielse-architectuur.nl
 2. mailtje: mailto:sjdebruijn@zeelandnet.nl

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/nieuwbouw-woning-fam-de-bruijn/


Kaasboerderij Schellach

by fch | 29/07/2019 19:55

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/kaasboerderij-schellach/


Nieuwsbrief buurtspecial

by fch | 23/07/2019 20:44

Klik hier voor de Nieuwsbrief[1]

Endnotes:
 1. Nieuwsbrief: https://sintlaurensdv.nl/wp-content/uploads/2019/07/Nieuwsbrief-Buurtspecial-jul-19.pdf

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/nieuwsbrief-buurtspecial/


Walcheren 55+

by fch | 19/06/2019 21:49

Op 30 augustus en 27 september organiseren Welzijn Middelburg, OOS International en Stichting Hart voor de Zorg Walcheren de Walcherse ontmoetingsdagen voor 55 plussers die thuis wonen en gebruik maken van zorg en ondersteuning. Tijdens deze dagen staan ontmoeten, verbinden, natuur en bewegen centraal.
Per ontmoetingsdag is er plaats voor een 50 gasten. De dagen vinden plaats in en rond museum Terra Maris in Oostkapelle.
Wij zoeken vrijwilligers om deze dagen tot een succes te maken.

Klik op de knop ” Walcherse ontmoetingsdagen ” in het menu boven aan deze pagina voor meer informatie.

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/walcheren-55/


Afvalscheiding

by fch | 29/05/2019 17:28

Waar moet uw afval in? Ga naar de website van Middelburg.[1]

Endnotes:
 1. website van Middelburg.: https://www.middelburg.nl/Inwoners/Afval/Afvalscheiding/Overzicht_scheiding_afvalsoorten

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/afvalscheiding/


Dressuurstal Nijpjes

by fch | 06/05/2019 16:01

Dit doet Dressuurstal Nijpjes

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/dressuurstal-nijpjes/


Klarenbeek Zorgstroom

by fch | 02/05/2019 16:51

Team Klarenbeek/Sint Laurens van Zorgstroom

Wij geven verpleging en zorg thuis. U kunt contact met ons opnemen via de mail;[1]
Voor meer informatie over de diensten van Zorgstroom kan men ook zoeken op www.zorgstroom.nl[2]
Of bellen met telefoonnummer 0118-746303

Endnotes:
 1. mail;: mailto:teamklarenbeek@zorgstroom.nl
 2. www.zorgstroom.nl: http://www.zorgstroom.nl

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/klarenbeek-zorgstroom/


Verslag ALV Dorpsvereniging

by fch | 17/04/2019 19:14

Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Sint Laurens 15 april 2019
Aanwezig: 6 bestuursleden, 6 belangstellenden, dorpsmanager Henk Huige
Afwezig met kennisgeving: 1 bestuurslid

 1. Opening en mededelingen
  Voorzitter Anneke de Pagter opent de vergadering
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2018
  De notulen worden goedgekeurd
 3. Jaarverslag bestuur 2018
  Aanvullingen:
  de aanpassingen in de van Cittersstraat zijn inmiddels klaar, wel wordt er te hard gereden. De gemeente is gevraagd een tijdelijke snelheidssignaalmeter te plaatsen.
  De huidige partytenten worden voorlopig niet vervangen, deze worden tot nu toe te weinig verhuurd.
  De Dorpsvereniging heeft de Oranjevereniging geassisteerd bij de intocht van Sint op de Warande.
  Inmiddels is er een middenstreep in de bocht van de Leliëndaalseweg gerealiseerd.
  2 april was de witte voetjesactie in samenwerking met de politie. Deze werd positief ontvangen, ondanks dat waren enkele bewoners toch onaangenaam verrast door het feit politie aan te treffen rondom hun huis. Eén van de aanwezigen stelt voor een kaartje in de bus achter te laten dat er controle is geweest.
  Het oranje paard voor het gemeentehuis is inmiddels gerepareerd.
  De Rommelroute 2019 is gepland op zaterdag 1 juni.
  De eerstvolgende dorpstafel wordt gehouden op 9 mei 2019.
 4. Jaarrekening 2018 en verslag kascommissie
  Er zijn geen opmerkingen of vragen. De penningmeester wordt decharge verleend. De kascommissie geeft de penningmeester complimenten voor de overzichtelijkheid van de bijgehouden administratie en boekhouding. De kascommissie 2018 bestond uit Chris Melse en Nico Heertjes.
 5. Begroting 2019
  Wordt doorgenomen, geen vragen of aanvullingen door aanwezigen.
 6. Benoeming kascontrolecommissie 2019.
  De kascommissie 2019 zal bestaan uit Rien Slager en Nico Heertjes.
 7. Bestuursmutaties
  Nieuw bestuurslid in 2018 is Marien Verhage,
  Menno Vreeke geeft aan te stoppen na het volgend seizoen 2019-2020.
  Carola Wattel stopt als secretaris ivm haar deelname aan de Oranjevereniging. Martijn Melens neemt het secretariaat over. Het schrijven van notulen kan rouleren onder de aanwezige bestuursleden.
  Correctie colofon bewaarkrant 2019: huisnummer van Martijn moet zijn nr. 2 ipv. huisnr.4.
  Achternaam Marien Verhage, zonder N dus.
 8. Stand van zaken diverse activiteiten
  Leerlingen van de Palmenhof hebben samen met graffiti kunstenaars de skate-baan prachtig opgefleurd.
  21 september 2019 wordt een mosselmaaltijd gepland.
  Over de activiteit ‘Heel Sint Laurens Bakt’ wordt nog nader gedacht.
 9. Rondvraag en sluiting
  Henk: Er is een voorstel van een bewoner binnengekomen voor besteding van de groencheque om deel Noordweg te beplanten met bomen. Reactie dorpsvereniging: Op bedoelde locatie wordt op korte termijn de gastank verwijderd en is het molencomité bezig met bouwplannen.
  Frans: De Dorpsvereniging bestaat op 22 oktober 2020 50 jaar. Henk deelt mee dat vanuit de gemeente Middelburg een geldbedrag beschikbaar is voor een dergelijk jubileum.
  Joke: wanneer wordt het deel Burg. Baaslaan richting Van Cittersstraat opgeknapt? Vlgs. de voorzitter moet dit nog gebeuren, idem de Sint Laurenslaan. Aanvang werkzaamheden nog onbekend.
  De voorzitter dankt alle aanwezigen voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. Aanwezigen wordt de gelegenheid geboden te blijven voor de aansluitende vergadering van de dorpsvereniging.

Notulist: Lisette Meeuwsen

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/jaarvergadering/