Verslag ALV Dorpsvereniging

Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Sint Laurens 15 april 2019
Aanwezig: 6 bestuursleden, 6 belangstellenden, dorpsmanager Henk Huige
Afwezig met kennisgeving: 1 bestuurslid

 1. Opening en mededelingen
  Voorzitter Anneke de Pagter opent de vergadering
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2018
  De notulen worden goedgekeurd
 3. Jaarverslag bestuur 2018
  Aanvullingen:
  de aanpassingen in de van Cittersstraat zijn inmiddels klaar, wel wordt er te hard gereden. De gemeente is gevraagd een tijdelijke snelheidssignaalmeter te plaatsen.
  De huidige partytenten worden voorlopig niet vervangen, deze worden tot nu toe te weinig verhuurd.
  De Dorpsvereniging heeft de Oranjevereniging geassisteerd bij de intocht van Sint op de Warande.
  Inmiddels is er een middenstreep in de bocht van de Leliëndaalseweg gerealiseerd.
  2 april was de witte voetjesactie in samenwerking met de politie. Deze werd positief ontvangen, ondanks dat waren enkele bewoners toch onaangenaam verrast door het feit politie aan te treffen rondom hun huis. Eén van de aanwezigen stelt voor een kaartje in de bus achter te laten dat er controle is geweest.
  Het oranje paard voor het gemeentehuis is inmiddels gerepareerd.
  De Rommelroute 2019 is gepland op zaterdag 1 juni.
  De eerstvolgende dorpstafel wordt gehouden op 9 mei 2019.
 4. Jaarrekening 2018 en verslag kascommissie
  Er zijn geen opmerkingen of vragen. De penningmeester wordt decharge verleend. De kascommissie geeft de penningmeester complimenten voor de overzichtelijkheid van de bijgehouden administratie en boekhouding. De kascommissie 2018 bestond uit Chris Melse en Nico Heertjes.
 5. Begroting 2019
  Wordt doorgenomen, geen vragen of aanvullingen door aanwezigen.
 6. Benoeming kascontrolecommissie 2019.
  De kascommissie 2019 zal bestaan uit Rien Slager en Nico Heertjes.
 7. Bestuursmutaties
  Nieuw bestuurslid in 2018 is Marien Verhage,
  Menno Vreeke geeft aan te stoppen na het volgend seizoen 2019-2020.
  Carola Wattel stopt als secretaris ivm haar deelname aan de Oranjevereniging. Martijn Melens neemt het secretariaat over. Het schrijven van notulen kan rouleren onder de aanwezige bestuursleden.
  Correctie colofon bewaarkrant 2019: huisnummer van Martijn moet zijn nr. 2 ipv. huisnr.4.
  Achternaam Marien Verhage, zonder N dus.
 8. Stand van zaken diverse activiteiten
  Leerlingen van de Palmenhof hebben samen met graffiti kunstenaars de skate-baan prachtig opgefleurd.
  21 september 2019 wordt een mosselmaaltijd gepland.
  Over de activiteit ‘Heel Sint Laurens Bakt’ wordt nog nader gedacht.
 9. Rondvraag en sluiting
  Henk: Er is een voorstel van een bewoner binnengekomen voor besteding van de groencheque om deel Noordweg te beplanten met bomen. Reactie dorpsvereniging: Op bedoelde locatie wordt op korte termijn de gastank verwijderd en is het molencomité bezig met bouwplannen.
  Frans: De Dorpsvereniging bestaat op 22 oktober 2020 50 jaar. Henk deelt mee dat vanuit de gemeente Middelburg een geldbedrag beschikbaar is voor een dergelijk jubileum.
  Joke: wanneer wordt het deel Burg. Baaslaan richting Van Cittersstraat opgeknapt? Vlgs. de voorzitter moet dit nog gebeuren, idem de Sint Laurenslaan. Aanvang werkzaamheden nog onbekend.
  De voorzitter dankt alle aanwezigen voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. Aanwezigen wordt de gelegenheid geboden te blijven voor de aansluitende vergadering van de dorpsvereniging.

Notulist: Lisette Meeuwsen

Print de pagina