Dorpstafel 9 mei 2019

Sint Laurens

Opening en mededelingen.

De voorzitter, Dhr. Peter Joosse, opent de vergadering en verwelkomt de bewoners,
dorpswethouder  Dhr. Johan Aalberts en dorpsmanager Dhr. Henk Huige.
Er zijn 7 gemeenteraadsleden aanwezig.  

Het punt: politie, vervalt. Door werkzaamheden kan onze dorpsagent er niet zijn.

De wethouder vraagt aandacht voor het overlijden van Dhr. Hoogstrate en verzoekt daarna om een minuut stilte. Hij was een altijd aanwezige dorpsgenoot die goed op de hoogte was van de zaken die behandeld werden.

De agenda.
De agenda wordt uitgebreid met het item: molen
Geschrapt wordt het punt: politie

Naar aanleiding van het verslag de vraag naar het maaibeleid van de Gemeente.
Er is bij het binnenkomen van Sint Laurens, vanuit Middelburg, een strook van ongeveer 30 meter die valt in het beleid van 2 keer per jaar maaien.
Als het Waterschap eerder maait dan de Gemeente, levert dat dus een opvallend hoogteverschil in de begroeiing in de berm.

Het akoestisch landschap.
Dhr. Melens legt uit wat de bedoeling is van dit punt. Het zou prettig zijn als bv. Het wegje van Blok wordt doorgetrokken tot het akoestisch landschap en daar een pad langs komt, richting Van ’t Hoffweg. Het is dan mogelijk een rondje met de hond te lopen of het te gebruiken als hardlooprondje. Uiteraard is ook een rondje wandelen mogelijk. Omdat de voltooiing van het landschap nog even op zich laat wachten en dus ook niet duidelijk wordt of dit gaat helpen tegen de overlast van het verkeersgeluid, wordt voorgesteld door de wethouder hierover een gesprek te hebben met de Dorpsvereniging. Er kan dan gekeken worden naar de wensen en hier kan (mogelijk) al rekening mee gehouden worden.

Kinderspeelplaats.
Dit punt is opgevoerd om de zoektocht naar een plek levend te houden. Er ontstond op het dorp tussen kinderen en bewoners onenigheid. Hieruit blijkt dat een plaats waar ze kunnen bouwen en spelen dringend gewenst is. Nu wordt dat gedaan op plaatsen die niet mogen, zodat ieder moment gemeente of waterschap verschijnt om de hut e.d. op te ruimen.
Regels verbieden veel, maar het is misschien mogelijk een pilot te starten om te zien wat mogelijk is in de ruimte die op Sint Laurens aanwezig is.

Woningbouw.
Het college heeft het besluit woningen te bouwen in Sint Laurens goedgekeurd. Fase 1 is de ruimte tussen de Van Serooskerkelaan en de begraafplaats. Hiervoor is een bestemmingsplan procedure gestart.  Uiteraard gaat er enige tijd overheen voordat dit is geregeld. Na de zomer komt er een vervolggesprek over de verdere invulling. Er worden in ieder geval woningen gebouwd die gasloos zijn en zo veel mogelijk 0 op de meter hebben. De vraag naar ruimte voor de begraafplaats wordt beantwoord met de aanwijzing van twee plekken, 1 in het verlengde van de begraafplaats en 1 achter ONDO. De vraag of er laagbouw komt, of ook hoogbouw. Antwoord: het wordt laagbouw.
Hier kunt u de Fasering van het bestemmingsplan van Sint Laurens zien.

Stal Nijpjes – schuur Brasser.
De procedures lopen, maar hoe de stand van zaken precies is, wist de wethouder niet. Mocht er een zienswijze zijn, dan zal die bij het verslag worden gevoegd.

Molen.
Door een fout in de agenda is Dhr. van Borrendam niet aanwezig. De wethouder legt uit hoe de stand van zaken is. Uiteraard is het weg gaan van de LPG tank een groot voordeel en opent het mogelijkheden voor de exploitatie die er eerst niet waren. De aanwezige raadsleden zeggen unaniem dat het een geweldig voorstel is en dat ze het van harte steunen. Ook de wethouder bevestigt dit. Helaas heeft de gemeente geen geld om de restauratie te bekostigen. Er komt een omloop rond de molen, zoals vroeger. Deze is hoog genoeg boven de weg om de fietsers op het fietspad niet in gevaar te brengen.

Afvalcontainers en Diftar. (gedifferentieerde tarieven)
Dhr. Eggebeen laat via de beamer zien waar de containers komen. Voor het dorp naast de begraafplaats, achter het hek aan de eventueel nieuw aan te leggen straat. De auto die de containers moet lossen dan kan dan de weg af parkeren en hindert niet de fietsers en auto’s.
Voor Brigdamme is het plan uitgebreider. Het oude bibliotheekgebouwtje moet weg. De ruimte die vrijkomt wordt anders ingedeeld. De containers komen op de plaats waar nu de parkeerplaatsen zijn, aan de Noordweg. Voor de vrachtwagen die de containers moet legen is de Ooststraat erg krap. Op de ruimte waar nu de speeltoestellen staan, komen nieuwe parkeerplaatsen. De Ooststraat wordt iets verbreed, zodat de doorgang voor brandweer en ambulance open blijft. De speeltoestellen komen op een nieuw grasveld op de ruimte die dan nog beschikbaar is. De bomen blijven staan. Uiteraard wordt rekening gehouden met het feit dat hier ooit een begraafplaats was.

Waarom is er gekozen voor Diftar en niet voor nascheiden?
De Gemeente is bang dat de bewoners te nonchalant worden en te veel afval, dat dan toch nog gescheiden moet worden, bij elkaar gooien. Bewoners met incontinentiemateriaal kunnen een aparte regeling aanvragen. Bewoners met kleine kinderen, dus met pampers, zullen gewoon wat vaker de grijze ton aan moeten bieden. Op de website van de Gemeente staat een link om te zien welk afval waar moet. In de Afvalscheidingswijzer kunt u precies vinden in welke bak een bepaalde afvalsoort hoort. De vrees voor extra zwerfafval wordt blijkbaar niet gedeeld door de Gemeente. Er zijn geen verdere maatregelen getroffen om dit te voorkomen en vrijwilligers kunnen eventueel om materiaal vragen als ze dat willen gaan opruimen. Dat is nu ook al zo.

Bomen Leliëndaalseweg.
De bomen die gekapt zijn aan de Leliëndaalseweg waren essen en deze hebben helaas vaak last van essentaksterfte. Er wordt gekeken of er bomen terug geplaatst moeten worden of dat de huidige beplanting de gaten opvult. Het was fijn geweest als het Waterschap dit gecommuniceerd had met de Dorpsvereniging, zodat een berichtje op de site kon, en de Gemeente.

Stratenplan.
Klachten over straten kunnen ingediend worden via een Melding Openbare Ruimte (MOR-melding). Die mogelijk vind je op de site van de Gemeente. Voor regulier onderhoud staan in 2021 de Warande en de Singelweg op. Daar wordt dan de riolering vervangen en wat verder nodig is.

Dorpstafelbudget.
Het Dorpstafelbudget bedraagt € 1500,00. Eventueel aangevuld met het bedrag dat vorig jaar niet is gebruikt. Er is een aanvraag ingediend door de Oranjevereniging en de Dorpsvereniging. In het najaar is het de laatste jaren gebruikelijk een extra activiteit te organiseren. Koningsdag valt midden in de meivakantie en veel kinderen zijn dan weg. Toch is iets gezamenlijk doen erg leuk, en belangrijk, voor het dorp.
Wat het wordt weten ze nog niet. Er wordt een bedrag van € 1000,00 gevraagd en de aanwezige bewoners gaan hiermee akkoord. De groencheque bedraagt € 500,00, eventueel aangevuld met het bedrag dat vorig jaar niet is gebruikt. Voor de groencheque zijn ook ideeën, maar deze moeten nog verder uitgewerkt.

Extra budget: € 2250,00.
Er is een bedrag van € 25000,00 beschikbaar gesteld door de Gemeente voor alle wijken en dorpen tezamen. Dit bedrag is voorlopig gedeeld door 11, de hoeveelheid wijken en dorpen die er zijn. Het is een proefproject om te zien wie en waarvoor hier gebruik van kan worden gemaakt. De Dorpsvereniging kan bedragen declareren, die gebruikt worden voor bepaalde zaken. Dit jaar zijn de koffieochtenden er van betaald en de graffiti op de skatebaan. Er wordt dus zorgvuldig gekeken naar de besteding.

Rondvraag.
Heeft de politie al gecontroleerd als het ’s avonds stiller is en ’s morgens vroeg? Dan vooral wordt er heel hard gereden. De gemeente heeft snelheden opgevraagd van gegevens van de navigatie die mensen gebruiken. Daaruit blijkt dat 85% van de bestuurders niet harder rijdt dan 38 km. per uur. Op de teller dus waarschijnlijk in de 40. Behoorlijk harder dan de 30 die is toegestaan.
De andere 15% rijdt zeker (veel) te hard.

De vlag.
Sint Laurens heeft ooit een vlag gehad, gemaakt ter gelegenheid van een feest voor Koningin Wilhelmina en gemaakt naar een standaard ontwerp voor alle dorpen die geen vlag hadden. Oranje, rood, wit, blauw en in de linkerbovenhoek ons wapen. De Dorpsvereniging heeft een vlag ontwikkeld met een gele achtergrond en daar duidelijk het wapen van Sint Laurens op.
U kunt de vlag bestellen bij de penningmeester van de Dorpsvereniging.
De vlag kost € 15,00.

Verder geen vragen meer, bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit  de vergadering.

Verslag Anneke de Pagter