Dorpstafel verslag 26 september 2019

Verslag Dorpstafel 26 september 2019

Aanvang 19.30 uur.

Opening en mededelingen.
De voorzitter, Dhr. Peter Joosse, opent de vergadering en verwelkomt de bewoners,
dorpswethouder Dhr. Johan Aalberts en dorpsmanager Dhr. Henk Huige.
Er zijn 5 gemeenteraadsleden aanwezig.

De agenda:
De agenda wordt overeenkomstig het voorstel vastgesteld.

Het verslag van 9 mei 2019:
Het verslag wordt doorgenomen en vastgesteld.

Politie:
Onze dorpsagent vindt dat Sint Laurens een goed en veilig dorp is om te wonen. Er gebeurt weinig waar de politie achteraan moet.
Alleen het vaak voorkomende feit dat er te hard wordt gereden, niet alleen op de Noordweg, maar ook in het dorp zelf, vraagt nog de nodige aandacht.
Bij de jeugdtafel, die voorafging aan de Dorpstafel, hebben we al besproken dat we nog een keer een poosje, samen met de politie, gaan ‘laseren’. Deze groep kinderen had dat nog niet gedaan.
Het plaatsen van camera’s is de taak en het besluit van een andere politie afdeling.
De politie is ook te volgen via Instagram.

Diftar:
Onze dorpsmanager geeft uitleg, aangevuld door de voorzitter van de Dorpsvereniging:
Door omstandigheden wordt het betaald aanbieden een jaar uitgesteld, tot januari 2021.
Over de container bij de begraafplaats:
Deze is weggeweest voor herstel. De Duitse fabrikant had niet de kwaliteit geleverd waar op werd gerekend. De al geleverde containers gaan per 5 ??? terug naar de fabriek.
Bij teruglevering worden ze geplaatst en kunnen ze worden gebruikt.
Dit geldt ook voor de container bij de begraafplaats. Deze container is alleen voor plastic.

Dorpstafelbudget:
Er is een aanvraag voor het financieren van een buitenkast voor de AED bij school.
Deze aanvraag wordt goedgekeurd. Het resterende bedrag van € 490,00 is nog beschikbaar.
Groencheque: Er zijn geen nieuwe aanvragen ingediend. Er is een bedrag van € 375,00 bestemd voor de Palmenhof. Er blijft een bedrag van € 383,00 beschikbaar.

Bouwplannen Nijpjes en Brasser:
De projectleider Evelien Marteijn geeft uitleg aan de hand van sheets.
Het trainen van paarden kan, na bouwen van een hal, binnen gebeuren.
De firma Brasser wil een opslagloods, zodat werktuigen niet overal verspreid staan.
Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Dit ligt 6 weken ter inzage. Na vaststelling ligt het weer 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan bezwaar worden gemaakt.
Gaat alles goed, dan kan volgend voorjaar begonnen worden met de bouw.

Tiny Houses:
Er is een nieuwe groep mensen die bezig zijn het project Tiny Houses verder uit te werken. De realisatie is nog steeds gepland aan de kant van de Noorddorpsweg.
Er is ruimte voor 7 huisjes, plus een gemeenschappelijke ruimte. Het is de bedoeling dat ze zelfvoorzienend zijn.

Molen:
Voor de molen is een stichting opgericht. De stukken voor aanvragen worden afgerond.
Daarna kunnen aanvragen voor het restauratieplan worden ingediend en de vraag naar de Provincie om subsidie.
Tekeningen en impressies van de molen maken alles inzichtelijker.
De lpg tank is intussen verwijderd en dit maakt de mogelijkheden voor exploitatie groter.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt gewezen op de gevaren van de pontonbrug die de Stationsbrug vervangt. Proberen met de fiets hier over te gaan is geen goed idee en mag bovendien niet.
Verder zijn er geen vragen.

Na de rondvraag krijgt wethouder Aalberts het woord. Hij geeft een korte terugblik op de gevolgde procedures tot nu toe in verband met de woningbouw in Sint Laurens.
In de eerste fase wordt uitbreiding voorzien tussen de Van Serooskerkelaan en de begraafplaats, langs de Wilgenhoekweg ten noorden van Sint Laurens en een waterrijk gebied achter ONDO.
De planningen met betrekking tot bestemmingsplan, bezwaarprocedure enz. levert een datum in 2021 op om met de gronduitgifte te kunnen beginnen.
Tot december is de tijd om het schetsontwerp voor fase 1 definitief te maken en te starten met het opstellen van de regels en plankaart voor het bestemmingsplan. Ook zal er een begin worden gemaakt met het maken van een beeldkwaliteitsplan.
Op de vraag naar de stikstofproblemen, antwoordt de wethouder dat dit vooral geldt in relatie tot de Manteling. De Ooster- en Westerschelde en het Veerse Meer worden hier niet door beïnvloed, dus daar hoeft geen rekening mee gehouden te worden.

De vergadering van de Dorpstafel wordt gesloten om 21.15 uur

Na een korte pauze kunnen belangstellenden aan de hand van kaarten vragen stellen en hun mening geven.

Verslag:
Anneke de Pagter