Bestemmingsplan woningbouw

Bestemmingsplan
Er is de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan voor fase 1. We zijn nu zover dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden, waarbij belanghebbenden gedurende zes weken de tijd hebben om een inspraakreactie te geven. Deze periode loopt van 4 juni tot en met 15 juli 2020.

Nadat de inspraakreacties zijn beantwoord en mogelijk verwerkt, zal vervolgens in de tweede helft van dit jaar een ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gaan, waarop dan zienswijzen kunnen worden gegeven. Daarna volgt vanuit de gemeente weer een reactie op zienswijzen en wordt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna is er eventueel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. De planning is dat wanneer alles vlot verloopt en er niet te veel en te moeilijke reacties worden ingediend, de start van de verkoop begin 2021 mogelijk zou moeten zijn.

In het bestemmingsplan voor fase 1 zijn in totaal 56 woningen opgenomen. Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. We voorzien hier een mix van woningtypen, waaronder ook huurwoningen, levensloopbestendige woningen en vrije bouwkavels. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan.

Plannen inzien
Vanaf 4 juni is het voorontwerp bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0687.BPSTLF1-VO01, of door in te zoomen op de locatie. Het plan is ook op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor. Op www.middelburg.nl/bestemmingsplansintlaurens vindt u een filmpje met een toelichting op de plannen en uitleg over de procedure.

Inspraakreactie geven
Tussen 4 juni en 15 juli 2020 kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn/haar reactie op het bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Ook kan een mondelinge inspraakreactie gegeven worden. Door de coronamaatregelen kan dit uitsluitend telefonisch bij de behandeld ambtenaar via 0118-675379.

Informatieavond wordt anders ingevuld
In de laatste nieuwsbrief deelden wij mee dat rond maart een informatieavond zou worden gehouden voor de belangstellenden. Deze avond wilden we samen met u nadenken over de toekomstige beeldkwaliteit van de uitbreidingen. Mede door de vertraging van het bestemmingsplan en ‘corona’ is deze avond uitgesteld. Op dit moment is het niet mogelijk een informatieavond te beleggen. We doen dit op een aangepaste wijze. Op woensdag 10 juni kunt u één op één vragen stellen aan de behandelende ambtenaren over het nieuwe (bestemmings)plan. Dit vindt plaats in de centrale hal van het stadskantoor en is in principe overdag. We kiezen voor deze ruimte omdat hier de balies zijn aangepast om het personeel en de bezoekers te beschermen tegen besmetting met corona. Om te voorkomen dat er teveel mensen in de ruimte zijn, is er geen vrije inloop. U moet zich vooraf aanmelden. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 9 juni via 0118-675379, of per e-mail via . Iedereen ontvangt een e-mail met daarop het tijdstip waarop u wordt verwacht.

Beeldkwaliteitsplan
We gaan ook aan de slag met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. We willen daarvoor graag uw input. Op welke manier we uw input voor het beeldkwaliteitsplan willen verzamelen, laten wij u in een latere mail weten.

Werkzaamheden
Er hebben tot nu toe enkele werkzaamheden plaatsgevonden in het plangebied. Zo is er archeologisch onderzoek uitgevoerd (zoals in de vorige mail uitvoeriger is beschreven) en is er bodemonderzoek gedaan in de gronden van fase 1. Uit dit bodemonderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit goed is en dat er geen belemmering is om op de gronden te bouwen. Verder zal in de komende maanden het gebied worden ingemeten en zal er een geotechnisch en geohydrologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Tiny Houses
Aan de noordkant van het dorp is een locatie gedacht waar maximaal zeven kleine verplaatsbare huisjes geplaatst kunnen worden. De vergunningaanvraag hiervoor is in voorbereiding. Vanuit de initiatiefgroep komt het signaal dat er inmiddels voldoende deelnemers zijn. Wie alsnog belangstelling heeft kan dit kenbaar maken bij de initiatiefgroep via e-mail

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met projectleider Jannita Dingemanse via 0118-675379 of e-mail.

Wilbert Dingemanse
beleidsmedewerker grondzaken

Gemeente Middelburg
Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Tel. (0118) 67 54 24
Fax (0118) 62 37 17
www.middelburg.nl

Zie ook bestemmingsplan Sint Laurens van december 2019

Inspraakreactie
Tussen 4 juni en 15 juli 2020 kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn/haar reactie op het bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Ook kan een mondelinge inspraakreactie gegeven worden. Door de coronamaatregelen kan dit uitsluitend telefonisch bij de behandeld ambtenaar via 0118-675379.

Informatieavond
Op woensdag 10 juni kunt u één op één vragen stellen aan de behandelende ambtenaren over het nieuwe (bestemmings)plan. Dit vindt plaats in de centrale hal van het stadskantoor en is in principe overdag. We kiezen voor deze ruimte omdat hier de balies zijn aangepast om het personeel en de bezoekers te beschermen tegen besmetting met corona. Om te voorkomen dat er te veel mensen in de ruimte zijn, is er geen vrije inloop. U moet zich vooraf aanmelden. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 9 juni via 0118-675379, of per e-mail.
Iedereen ontvangt een e-mail met daarop het tijdstip waarop u wordt verwacht.

Aanmelden
voor de informatieavond bij mevr. Jannita Dingemanse.
telefoon: 0118-675379 of e-mail

Initiatiefgroep
Tiny Houses e-mail

Plannen inzien
Het bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0687.BPSTLF1-VO01, of door in te zoomen op de locatie. Het plan is ook op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor. Op www.middelburg.nl/bestemmingsplansintlaurens vindt u een filmpje met een toelichting op de plannen en uitleg over de procedure.