Bestemmingsplan Sint Laurens

In maart 2019 is voor het laatst een digitale nieuwsbrief voor de nieuwbouwplannen rondom Sint Laurens verzonden. Achter de schermen is er sinds die tijd het nodige werk verzet. Ook zichtbaar zijn er onlangs werkzaamheden uitgevoerd. En op korte termijn start de bestemmingsplanprocedure voor de eerste fase. Reden om u opnieuw te informeren.

Eind september zijn de plannen toegelicht aan de bewoners van Sint Laurens tijdens een dorpstafel. De reacties waren toen overwegend positief.

Bestemmingsplan
Er is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld voor de eerste fase (zie bijlage voor de fasering). Hiermee wordt de bouw van in totaal maximaal 56 woningen mogelijk gemaakt. Acht langs de Wilgenhoekweg (vrije kavels en particuliere ontwikkeling), 32 in het gebied ten noorden van de begraafplaats (diverse woningtypen, waaronder ook huurwoningen van Woongoed) en 16 woningen in de strook ten westen van de korfbalvelden richting de Leliëndaalseweg (voorlopig voorzien als vrije kavels).

Het is de bedoeling dit voorontwerp in januari ter inzage te leggen, waarna belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken een inspraakreactie kunnen geven. Die reacties worden vervolgens door het college beantwoord. Ook kan het reden zijn om het plan aan te passen. Vervolgens gaat een ontwerp bestemmingsplan opnieuw gedurende zes weken ter visie, zodat gedurende een termijn van zes weken een zienswijze kan worden gegeven. Daarna volgt weer een reactie op zienswijzen en wordt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna is er eventueel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Als alles vlot verloopt zou start verkoop eind 2020 mogelijk moeten zijn (al is dit ook afhankelijk van hoeveel tijd het bouwrijp maken gaat vergen). De aard van de reacties kan er echter ook voor zorgen dat meer tijd nodig is. Dat geldt uiteraard ook als er beroep wordt ingesteld.

Informatieavond belangstellenden woningbouw
Op het moment dat het ontwerp bestemmingsplan ter visie gaat (dat zou voor de zomer van 2020 kunnen zijn), zal dit vergezeld gaan van een beeldkwaliteitsplan. Hierin wordt opgenomen hoe de woningen er uit moeten komen te zien, welke bouwstijlen gewenst of verplicht zijn, et cetera. We willen graag vooraf input van geïnteresseerden voor een nieuwe woning ontvangen, zodat dit zoveel mogelijk aan kan sluiten bij de behoefte. Al zullen we natuurlijk ook rekening moeten houden met een aansluiting op de bestaande bebouwing. We denken aan een informatiebijeenkomst hiervoor in maart. Een exacte datum wordt later bekend gemaakt.

Archeologisch onderzoek
Eind november heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de vorm van proefsleuven. Conclusie daaruit is dat twee gebieden interessant genoeg zijn voor een opgraving, die zullen plaatsvinden in het najaar van 2020. Het gaat om de locatie in de hoek Hunniusstraat/Van Bourgondiëlaan en een plek langs de Wilgenhoekweg.

Tiny houses
Vorige week heeft het college definitief ingestemd met de komst van maximaal zeven tiny houses ten noorden van het dorp. Ook zijn regels vastgesteld voor de beeldkwaliteit van de huisjes en de inrichting van het terrein, zodat kwaliteit gewaarborgd wordt. Na een vergunningaanvraag door de initiatiefnemers zal nog wel een procedure doorlopen moeten worden om het daadwerkelijk mogelijk te maken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de initiatiefgroep via e-mail

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met projectleider Jannita Dingemanse via 0118-675379 of e-mail